torsdag, december 07, 2006

Dags för att ta ställning för minkuppfödningen!

Nu är det bara minuter kvar tills dess att vi skall votera i kammaren om bland annat minkuppfödningen. Vänsterblocket vill inte föga förvånande sätta stop för minkuppfödningen i vårt land men vi är fler. Vad S, V och Mp:s hållning i realiteten betyder är att vi inför ett näringsförbud för minkuppfödare. Givetvis kan vi inte ha det på detta sättet. Jag är inte heller villig att hålla med dem om att djur har rättigheter.

Nu skall jag ner och trycka på knappen!

Artikiel som publicerades i Smålandsposten

Två sosseherrar går till angrepp mot en artikel som jag hade inne för ett tag sedan. Givetvis måste detta bemötas! Upp till kamp!

Svar på tal på Tony Lundstedt och Bo Karléns artiklar

Jag passar på att bemöta både Tony Lundstedt (smp 061120) och Bo Karléns artiklar (smp 061123) i en och samma replik.

De båda socialdemokratiska herrarna går inte föga förvånande till angrepp mot den politik som den borgerliga alliansen fick mandat för att genomföra i valet. Det är inte alls konstigt att de som var motståndare till politiken då, och som blev förlorare i valet, också nu är fortsatt kritiska till politiken som vi nu genomför. Vi i Alliansen, till skillnad mot socialdemokraterna, håller nämligen vad vi lovar och genomför det vi gått till val på.

Regeringens politik är på inget sätt ett återtåg för den gamla överklassen, snarare en tillbakagång för den socialdemokratiska adelns privilegier, något som säkert svider för många. Det finns också en ironi hur socialdemokraterna nästan ryggradsmässigt faller tillbaka på en gammaldags klassretorik när en av de stora orsakerna till valförlusten var hur socialdemokratin givit sig själva förmåner och privilegier. Den kanske främsta symbolen för den socialdemokratiska nyadelns elfenbenstorn är partiledarens herrgård. Det är därför inte förvånade att ett parti som förlorat kontakten med både folket och sitt ideologiska arv tvingas till tom klassretorik. Något måste ju sägas och klassretorik brukar säkert ge applåder på partimötena.

Tony och Bo må säga vad de vill men den stora utmaningen är att bryta utanförskapet och massarbetslösheten. Bo efterfrågar humanister inom alliansen och menar att vårt sätt att driva arbetslinjen är ”människoförnedrande”. Hur långt ifrån verkligenheten befinner sig herr Karlén egentligen? Vår politik handlar om att återigen bygga upp den värdighet och stolthet som så många har förlorat. Genom att återupprätta arbetslinjen och arbetets värde kan vi ge fler människor möjlighet att vara med och bidra i bygget av Sverige. Fler som kan och vill måste få en chans att uppleva arbetsglädje, delaktighet och arbetsgemenskap. Det är på intet sätt förnedrande – det är hedrande.

Jag står fast i min övertygelse att Alliansens politik är rätt väg att vandra och att den borgerliga alliansen har förmågan att få Sverige på fötter igen och återupprätta arbetslinjen som sakta med säkert monterats ned i socialdemokraternas Sverige. Det samlade utanförskapet ligger i dag på nivåer som Sverige bara upplevt i spåren efter 1990-talets bankkris och under depressionsåren på 1930-talet. Vare sig mänskligt, eller ekonomiskt kan något samhälle hantera kostnaden för ett så omfattande utanförskap som den socialdemokratiska politiken skapat.

Vi har även lovat att rusta ett rättsväsende som slutar tolerera våld och brott. De första besluten för en förstärkt brottsbekämpning har tagits. Sammantaget satsas inom detta område cirka 1,5 miljarder kronor extra under nästa år. Målet är att alla brott ska utredas, något som borde ha varit en självklarhet även innan Alliansen tog över. För att kunna utreda alla brott måste poliserna bli fler och insatserna mot ungdomsbrott ske tidigare, snabbare och tydligare. Vi genomför reformer för att brottsoffrens rättigheter ska stärkas, inte minst skyddet samt stödet för kvinnor och barn som utsatts för mäns våld. Är det detta som Tony kallar förräderi?

Jag skulle vilja kalla den nya regeringens politik för välfärdens återtåg. Under mandatperioden kommer alliansregeringen att tillföra kommunerna och landstingen betydande resurser för olika välfärdsförbättringar. Alliansens politik har visat sig ha ett brett stöd hos svenska folket. Värderingar som handlar om människors makt över den egna vardagen, arbetslinjen, en strävan att uppnå full sysselsättning samt en välfungerande och skattefinansierad välfärd är alla tydliga delar i vad vi vill ska känneteckna Sverige. Det är värderingar som socialdemokratin en gång hade.

tisdag, november 21, 2006

Artikel i Smålandsposten - Rivstart för fler jobb

Kritiken mot den nya regeringens budget haglar tätt från socialdemokraterna och deras frustration över att vara försatta i opposition tycks vara enorm. Den politiska debatten har hitintills mestadels handlat om nivåer i akassan och avgifter till fackförbund och jag anser att fokus har hamnat lite fel och att den viktigaste frågan glömts bort.

Diskussionen borde i större utsträckning handla om jobben och huruvida den nya regeringen har lyckats i sin budget med att skapa möjligheter för företagen att anställa fler, att expandera och att nya företag kan starta. För om det inte skapas fler jobb och fler arbetslösa får möjlighet att bryta sitt utanförskap så kommer vi få betydligt större problem än sänkta nivåer i akssan att diskutera i framtiden.

Bakgrunden till vår kraftsamling för att återupprätta arbetslinjen är att är nästan var femte svensk står utanför arbetsmarknaden. Det är viktigt att komma ihåg att det är socialdemokraterna som har övergivit den arbetslinje som vi nu eftersträvar. För att få folk i arbete är det tre saker vi vill genomföra. För det första ska det löna sig att arbeta. För det andra ska det bli billigare och enklare att anställa och att ha anställda. För det tredje så ska arbetsmarknadspolitiken fokusera på matchningsfunktionen, inte på att dölja arbetslösheten.

Det blir nu mer lönsamt att arbeta och lättare att anställa. Från den 1 januari 2007 införs ett särskilt jobbavdrag som tydligt gör det lönsamt för låg- och medelinkomsttagare att välja arbete före bidragsförsörjning. Från den 1 januari införs också nystartsjobben som innebär att arbetsgivaravgifterna tas bort för personer som haft arbetslöshetsersättning, sjukpenning, förtidspension och socialbidrag i mer än ett år.

Hushållsnära tjänster görs billigare under nästa år, det blir även enklare och lönsammare att vara företagare, bl.a. slopas arbetsgivarnas medfinansiering av sjukpenningkostnaden. Arbetsmarknadspolitiken effektiviseras, Arbetsmarknadsverket reformeras från grunden, verkningslösa arbetsmarknadsåtgärder avskaffas. Arbetslinjen tydliggörs i arbetslöshetsförsäkringen, incitamenten att arbeta förstärks.

Jag är mycket glad och nöjd över regeringens budgetförslag. Vi håller vad vi lovar och vi genomför successivt förändringar som kommer att få landet på rätt köl. Som återupprättar arbetslinjen och ger fler människor möjligheten att komma till sin rätt i arbetslivet. Det är en budget som syftar till att öka sysselsättningen och motverka utanförskapet.

Allt kommer inte direkt, men mycket märker vi redan nästa år.

Anna Bergkvist
Riksdagsledamot (m)

Praktik på bordgård
I går (måndag) var jag på min första praktik i verkligheten som riksdagsledamot. Jag hade valt att vara på Dansjö bondgård utanför Alvesta i Kronobergs län. Anledningen till detta är att jag först och främst vill lära mig mer om hur det är att vara bonde i Sverige idag, vilka problem och vilka möjligheter som finns men även för att jag älskar djur och att detta var en möjlighet för mig att träffa några. Och vilken dag det blev.

Först fick jag en mycket bra genomgång av Magnus Aaby Ericsson, som driver gården tillsammans med sina två söner, svärdotter och fru. Det är en mycket välskött och fin gård och de 250 mjölkkorna som lever på gården har det verkligen bra. Vi samtalade om de allmänna villkoren för bönder idag, EU-bidragen och framtiden. Mycket finns att göra men på det stora hela var Magnus positiv och hoppades på framtiden.

Jag träffande även hans svärdotter som håller koll på kossornas värden, kalvningen har hand om insemineringen och inhandlandet av sperma. En hel vetenskap som är en extremt viktig del av verksamheten.

Det kanske mest fantastiska jag var med om denna underbara dag var att jag fick vara med och hälpa till vid en kalvning. Den var en av de gamla favouritkossorna som hade varit med många gånger förr som fick värkan medan jag var där. Från det att vi såg frambenen på kalven första gången tog det bara 30 minuter tills dess att kalven var ute. Magnus sa till mig att jag fick gå in och ta bort hinnorbna och slemmet på kalven och kontrollera att den andades. Jag tvekade inte ens. Vistst var det lite slemmigt men alldeles underbart. Jag fick nästan en liten tår i ögat så speciellt var det. Det blev en liten tjurkalv, svart och vit och alldeles alldeles underbar!

måndag, november 06, 2006

Motion om kampsportsförbudet

Jag har skrivit en motion tillsammans med Fredrik Schulte som rör kampsportsförbudet. Argumentationen är egentligen ganska enkel. Staten skall inte bestämma vilka sporter som r farliga och vilka som inte är det. Det skall vara upp till varje människa att själv bestämma vilken sport som han eller hon önska utöva. I andra länder ses dessa förbjudna sporter ofta som en självklarhet men i Sverige måste de söka speciellt tillstånd för både träning och tävlingar.

Motion om kampsportsförbudet

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen beslutar att annullera de lagändringar uppkomna tillföljd av proposition 2005/06:147 och återgå till tidigare lagstiftning.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att tillsätta en utredning för framtagandet av en ny och mindre restriktiv lagstiftning för all form av kampsport.

Den första september 2006 trädde lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportmatcher ikraft (2006:1006). Lagens huvudsakliga innehåll består i att ersätta den tidigare lagen om förbud mot professionell boxning (1969:612) med en mer generell reglering av kampsporter som tillåter slag och sparkar mot huvudet. Tävlingar på elitnivå förbjöds därmed helt och alla övriga tävlingar blev tillståndspliktiga.

Den viktigaste konsekvensen av lagen 2006:1006 är att amatörtävlingar även på klubb- och regionnivå numera är tillståndspliktiga. Detta kommer troligen innebära en ökad administrativ börda på tillståndsgivningen och i förlängningen medföra stora kostnader för kampsportsförbunden på grund av att tillstånden blir avgiftsbelagda till en nivå som troligen blir betydande i relation till klubbarnas ekonomi. De berörda evenemang handlar dessutom till stor del om tävlingar för barn och ungdomar, vilket utgör basen för de flest klubbarnas ungdomsverksamhet. Därmed kommer de ökade kostnaderna drabba ungdomar värst, vilket är mycket olyckligt eftersom kampsporten har en stark social betydelse och är en stor breddidrott.

Våld har onekligen en stark beröringskraft och engagera allt ifrån pacifister till dagens drygt 200 000 kampsortsutövare som på ett eller annat sätt upplever en attraktionskraft och spänning i att utöva våld under ordnade former. Det är dock viktigt att påpeka just det senare – att kampsportsutövande är just en ordnad form av våldsutövande diametralt skiljd från olagliga våldskränkningar. Just på grund av människans inneboende och instinktiva dragningskraft till våld fyller kampsporten en mycket viktig roll genom att förmedla ett förhållningssätt till våld som tar sin utgångspunkt i att våldstjusning bör ske under kontrollerade former med anpassad utrusning, under överseende av ledare och domare på träning och tävlingar – precis som alla andra typer av idrotter. Kampsporten syftar inte till att skada sin motståndare utan samtliga skador uppkommer oavsiktligt i likhet med andra idrotter. Mycket tyder dessutom på att kampsportutövare är mindre benägna till godtyckligt våldsverkande just därav.

Motsatsen har vi redan börjat se upprinnelsen till. När kampsportsutövande under ordnade tävlings former förbjudits, har olagliga och oordnade motsvarigheter istället uppstått (vilket media refererat till som ”fight clubbs”). Detta trots att den nuvarande lagstiftningen trädde i kraft mindre än två månad efter att denna motions skrevs. Denna utveckling som vi troligen bara sett början av är ytterliggare ett exempel på den naiva politiska inställningen att allt som av vissa enskilda politiker betraktas som oönskat inte kan lagstiftas bort. Precis som historiska exempel på försäljningsförbud av t.ex. alkohol har resulterat i en omfattande svarthandel och smuggling, hittar människor alltid nya vägar för att utöva det som politiker av olika skäl ogillar. Konsekvensen blir endast framväxten av den tendensen som typiskt uppstår vid dylika förbud av sammankoppling mellan ”riktig” kriminell verksamhet och verksamheten ifråga. Kampsportsförbudet innebär dessutom en allvarlig inskränkning av den enskildes frihet att själv fylla sitt liv och sin fritid med innehåll. I dagar då man allt som oftast även talar om fetma epidemier, stillasittande barn och allmän ohälsa rimmar det illa med förbud mot sporter vars utövande betraktas som självklar i andra länder. Idrottens lättillgänglighet och stöd från samhället gäller tydligen inte alla idrotter.

Därtill bör det påpekas att kampsporten, i motsats till den allmänna uppfattningen, inte utgör en större fara för idrottsutövarna än sport1 i gemen. Enligt statistik från Folksam, som idag försäkrar merparten av Sveriges idrottsutövare står kampsportsidrottare för 2,5 procent av alla idrottsutövare men endast 0,9 procent av de registrerade skadorna. Hälften av de övriga idrotterna har större skadeandel, vilket ger tydliga indikationer på att den risk som följer med kampsportsutövande är dels mindre än sporter så som Ishockey och Fotboll, dels är mindre än vad som antogs i förarbetet till lagen 2006:1006. Således bör samma lag annulleras och den tidigare lagstiftningen återträda. På längre sikt bör dock även den tidigare lagstiftningen som ersattes med 2006:1006 ersättas av en mer tidsenlig lag. En utredning bör tillsättas i detta syfte.

Fredrik Schulte(m) och Anna Bergqvist(m)

Rätten att skydda sitt tamdjur

En mycket viktig fråga som jag också tagit upp i en riksdagsmotion. Detta handlar egentligen om äganderätten och rätten att försvara och skydda det man äger. Jag har dock givetvis ett känslomässigt engagemang i denna frågan som hundälskare. Jag tror även att detta är en viktig aspekt att ha med i debatten om rovdjurspolitiken i Sverige om den skall få någon trovärdighet.

Rätten att skydda sitt tamdjur
Moderaterna har i olika sammanhang föreslagit att rätten att skydda tamdjur med stöd av 28 § JF skall utvidgas. Ett lagrum som ger rimliga möjligheter att försvara tamdjur vid rovdjursangrepp är av mycket stor betydelse såväl för enskilda tamdjursägare som för förtroendet för den nationella rovdjurspolitiken i ett bredare perspektiv. Texten i gällande 28 § JF är enligt min uppfattning både föråldrad och svårtolkad.

28 § Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret. Rovdjur som avses i första stycket får dödas för att skydda ett tamdjur 1. av tamdjurets ägare eller vårdare om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret, dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur och det inte går att avvärja det befarade angreppet genom att skrämma bort rovdjuret eller på annat lämpligt sätt, 2. av tamdjurets ägare eller vårdare om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret, om det finns skälig anledning att befara att rovdjuret där angriper tamdjuret och det inte går att avvärja det befarade angreppet genom att skrämma bort rovdjuret eller på annat lämpligt sätt. Åtgärder enligt första och andra styckena får vidtas på annans jaktområde och trots bestämmelserna i 9 §. Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalpark. Naturvårdsverket skall fortlöpande bedöma om möjligheten att döda rovdjur med stöd av andra stycket försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Om Naturvårdsverket bedömer att så är fallet skall verket genast anmäla detta till regeringen. Förordning (2006:14).

Så som jag ser det är det en förutsättning för att rovdjurspolitiken skall accepteras av folket, att det finns en möjlighet för den enskilde djurägaren att skydda sina djur mot rovdjursangrepp. Om rovdjurspolitiken skall få genomslag och vinna gillande är det viktigt att de människor som drabbas av att deras djur dödas av rovdjur inte lider någon ekonomisk skada. I dag kan den enskilde djurägaren teckna försäkringar för att skydda sig mot skador av rovdjur. Problemen är dock många med dagens system. Försäkringen är inte alltid möjlig att teckna på tillräckligt stort belopp för att ersätta skadan. Det är också ofta oklart under vilka omständigheter skador skall ersättas från det allmänna eller av försäkringar.

Likaså finns det inte heller någon självklar gräns för var och när skada på en jakthund skall ersättas. Detta är inte rimligt och därför anser jag att man bör utreda ett bättre ersättningssystem. En viktig utgångspunkt måste vara att ett framtida ersättningssystem bör gälla fler omständigheter än i dag och täcka högre skadebelopp. Det är rimligt att vi som bor i glesbygd kan känna trygghet och att det finns möjlighet till rimlig ersättning om våra djur skulle råka illa ut.

Skador på tamdjur som orsakas av rovdjur bör ersättas och gälla både för djur som ingår i näringsverksamhet och för djur som hålls som husdjur. Det behöver också klargöras under vilka omständligheter som skador skall ersättas samt för var och när en skada på jakthund skall ersättas.

Stockholm den 30 oktober 2006

Anna Bergkvist (m)

Låt rörelsehindrade jaga

Det finns idag inga rimliga argumnet för varför inte funktionshindrade skall ha möjlighet att jaga från ett motordrivet fordon. Jag hoppas att detta kan bli en realitet i framtiden så att fler männiksor kan känna sig delaktiga, få tillfälle att utöva sina fritidsaktiviteter och känna gemenskap. När lösingen är enkel förstår jag inte varför man skall exkludera vissa.

Låt rörelsehindrade jaga
Alla människor har samma rätt att få komma ut i naturen och det är glädjande att se hur alltfler rörelsehindrade deltar i jakt och viltvård. Därför är det märkligt att regler idag gör det onödigt svårt för rörelsehindrade att jaga.

Jaktförordning (1987:905) slår fast vad som skall anses vara förbjudna medel och metoder för fångst och dödande. Enligt Förordning (2001:451) är det bland annat förbjudet att jaga från ett motorfordon i rörelse. För att underlätta för dem som är rörelsehindrade och ge dem möjlighet att delta vid jakt på samma villkor som alla andra anser jag att rörelsehindrade bör få rätt att jaga från motordrivet fordon. Det är en enkel förändring i Jaktförordningen som innebär att funktionshindrade undantas från denna bestämmelse skulle betyda väldigt mycket för många rörelsehindrade. Inte minst skulle detta innebära att många jägare skulle kunna fortsätta att följa med ut i skogen och delta i gemenskapen trots att de blivit gamla och inte har full rörelseförmåga längre.

Stockholm den 30 oktober 2006

Anna Bergkvist (m)

Marknadsmässig ersättning vid expropriering

Jag har träffat ett flertal markägare som har vittnat om statens idioti inom flera områden, inget som direkt förvånade mig men som jag ändå hoppas att vi kan ändra på under mandatperioden till viss del i alal fall. Det handlar inte bara om att staten köper upp en massa mark som de sedan inte tar hand om utan att markägare får uruselt betalt för sin mark. Vid dragningar av nya kraftledningar är detta särskilt anmärkningsvärt. Jag träffade en markägare som hade en stor kraftledning som gick rätt igenom hans mark. En gång i tiden fick han 600 kr i ersättning för detta intrång sedan dess har han förlorat 10 000- tals kronor årligen bara i avverkningsförlust. Det stora problemet är givetvis att äganderätten är så urholkad och att den enskilde inte har något att säga till om gentemot staten. En mycket viktig fåga som jag kommer att driva under mandatperioden.

Marknadsmässig ersättning vid expropriering
Ersättningsreglerna i expropriationslagen fick sin nuvarande utformning i början av 1970-talet. Någon mer allmän översyn av reglerna har inte skett. Med den bakgrunden finns all anledning att göra en utvärdering av hur reglerna fungerar och om de, allmänt sett, leder till rimliga och rättvisa resultat för den enskilde. Vi anser därför att en genomgripande översyn av expropriationslagen bör genomföras för att undersöka möjligheterna till att det offentliga ersätter den enskilde marknadsmässigt vid expropriering.

Det privata ägandet är djupt rotat i den svenska folksjälen. Många svenskar härstammar från självägande bönder. Historiskt sett har det privata ägandet av jord, skog och hus varit både vanligt och betydelsefullt i Sverige. Äganderätten är en etiskt motiverad rättighet, som också har stöd i såväl FN:s som den Europeiska deklarationen om mänskliga rättigheter . Alla medborgare har rätt att äga och förfoga över frukterna av sitt arbete. Staten har därmed också en moralisk skyldighet att respektera alla medborgares äganderätt.

Värnandet av äganderätten viktigt, både för fortsatt utveckling och för ekonomi och långsiktig trygghet. Eget ägande ger också möjlighet att ta andra hänsyn än strikt ekonomiska. Många familjer har i generationer vårdat och värnat sina marker. Detta har givit värdefulla miljöer som allt fler i dag uppskattar, men inte alltid vet eller förstår hur de uppkommit. Moderaterna tycker att fler borde äga skog och mark och är därför kritiska till hur tidigare regeringar valt att i stället köpa eller lösa in enskildas mark, av naturvårdsskäl. En sådan marksocialisering behöver inte vara en garanti för ett fortsatt miljöbevarande.

Ibland sker det statliga övertagandet i ett specifikt syfte – att t.ex. säkra den biologiska mångfalden – men tyvärr drabbas alltför ofta enskilda markägare och markens biologiska mångfald tas inte tillvara lika effektivt av staten som av enskilda ägare som levt på och med marken under många generationer. När nya kraftledningar skall byggas har markägaren sällan något att säga till om trots att de kanske har en bättre lösning på hur och var ledningen bör dras.

Med äganderätten följer rätten att bestämma över, bruka, bebygga och sälja egendom. Expropriation av mark är en direkt kränkning av äganderätten och bör endast komma i fråga i de fall då synnerligen angelägna samhällsintressen är påkallade. Det är inte värdigt en rättsstat att tillåta tvångsmässiga ingrepp i äganderätten på de grunder som nuvarande expropriationsändamål medger. När intrång i brukandet sker måste det offentliga ersätta markägare fullt ut.

Innan ett markköp eller inlösen sker bör i första hand prövas om ett skötselavtal kan upprättas mellan markägare och stat. På så vis kan ägaren fortsatt sköta marken, som givit upphov till det som är värdefullt, dessutom mot ersättning. Frivilliga lösningar är alltid att föredra framför tvång.

I den naturliga förändring som sker i våra liv och i miljön runt om är det viktigt med balans. Att bevara en miljö behöver inte innebära att den inte kan nyttjas. För att landsbygdens miljöer skall nå en hållbar utveckling måste både den ekonomiska, miljömässiga och den sociala utvecklingen vägas mot varandra. Men framförarallt så måste det ske en utvärdering av om de vinster som kan tänkas uppstå väl överstiger det övergrepp som den enskilde utsätts för vid en expropriering. Skall den enskilde utsättas för en sådan kränkning så bör också ersättningen motsvara marknadsvärdet på den mark som beslagtas.

Stockholm den 30 oktober 2006

Anna Bergkvist (m)

Avskaffa förbudet mot blyammunition på fast mark

Inte den mest frihetrevolutionerande motionen kanske men nog så viktig för Sveriges 300.000 jägare och skyttar. Nu när miljöpartiet inte har det enorma inflytande de hade tidigare borde detta vara en självklarhet.

Avskaffa förbudet mot blyammunition på fast mark

Jag motsätter mig ett förbud mot användning av blyammunition i alla sammanhang utom vad gäller användning av blyhagel vid jakt på våtmarker samt vid skytte mot lerduvor. De främsta skälen till att avskaffa förbudet är att det vetenskapliga underlaget för att påvisa en miljörisk som grund för ytterligare förbud är otillräckligt. Det finns helt enkelt inte några miljömässigt ”mer säkra” och i övrigt fullgoda alternativ till bly i de aktuella sammanhangen.

Ett förbud mot blykulor vid skytte får negativa konsekvenser för den svenska jaktskytteträningen med åtföljande risk för onödiga skadskjutningar. Djurskyddsaspekten kräver en regelbunden jaktskytteträning hos landets 280.000 jägare. Risken för ökad andel skadskjutningar med alternativa material är överhängande och därmed ökar också risken för att djur orsakas onödigt lidande.

Ett utökat förbud mot blyad ammunition saknar enligt mig relevans, underminerar samtidigt trovärdigheten för hela blyfrågan och riskerar att bli ett stort djurskyddsproblem. För att jägarna skall kunna hålla etiken i jakten hög krävs övningsskytte. Förbudet kommer att göra det både svårare och dyrare att träna skytte. Det kommer tveklöst att bli dyrare att jaga med annan ammunition samt att köpa nya gevär. Detta kommer till slut att leda till att färre jägare väljer att jaga och att viltet som på sikt kommer att öka. Detta innebär i sin tur fler djur på vägarna med fler bilolyckor som följd.

De ekonomiska och praktiska konsekvenserna för jaktskytteträningen av ett förbud mot användningen av blykulor kommer att leda till oöverstigliga problem för den absoluta merparten av landets skjutbanor. De investeringar i miljökulfång, eller andra typer av miljöinriktade åtgärder - som skulle komma att krävas för att fortsätta verksamheten är i de allra flesta fall orealistiska med hänsyn till de ekonomiska förutsättningar som gäller inom verksamheten. Den absoluta merparten av landets skjutbanor drivs helt på ideella grunder. De miljömässiga kraven kommer därför att lägga en död hand över stora delar av skytteverksamheten. Åtskilliga vetenskapliga undersökningar avseende skjutvallar visar att blyläckaget är näst intill obefintligt.

Stålhagel är det enda reella alternativet till bly. Stålhagel måste dock vara betydligt större än blyhagel för att få godtagbar verkan i vilt. En effekt av det planerade blyförbudet är att ett stort antal kul- och hagelvapen blir olämpliga eller förbjudna att använda. Stora mängder vapen måste därför nyanskaffas. Principiellt innebär också detta att vapentillstånden på dessa vapen borde återkallas och att nya vapen måste införskaffas.

Risken för att hagel och kulor fastnar i träd ökar om bly ersätts med till exempel stål. Stålhagel, och stålkulor som hamnar i träd kommer förr eller senare påverka träindustrins möjligheter negativt att ta till vara virket på bästa sätt. Dessutom kan stål till skillnad mot bly skada sågklingor och andra bearbetningsredskap.

Förbudet får kraftigt negativa effekter på såväl det jaktetiska området som på vapen- och skytteområdet. Det ger också negativa effekter på jakten, vilket riskerar att öka antalet trafikolyckor. Det vetenskapliga stödet för att blyammunition har negativa effekter på miljön saknas dessutom, så det saknas påvisbara positiva effekter.

måndag, oktober 16, 2006

Stor förlust för regeringen

Cecilia Stegö Chilòs avhopp från regeringen är en stor förlust som jag ser det. Jag tror att hon var precis det som den person som den svenska kulturdebatten hade behövt. Visst hade hon fått det lite tufft i början med att återupprätta förtroendet hos väljarna men jag är övertygad om att hon vunnit i det långa loppet.

Medias häxjakt och beslutsamhet att sätta dit borgerliga ministrar är helt otrolig. Tänk om media hade varit lika fokuserade när det framkom att fd. justitieminister Bodström haft svart arbetskraft och rökt hasch eller när Ringholm betalade ut svarta löner i idrottsklubben. Men men som borgerlig minister måste man nog vara lite bättre och lite mer påläst.

Jag tycker hursomhelst att den borgerliga regeringens strat kunde ha varit bättre och mer munter och jag hoppas att vi slipper skitsnack i framtiden, bådse inom och utom partiet. Skulle vara trevligt att kunna fokusera på politiken istället.

Angående Stegö så var jag intervjuad i Smålandsposten i dagens tidning.


http://www.smp.se/article/723316_101-0-0-0

Anna Bergkvist hoppas kulturministern stannar på sin post
Anna Bergkvist, moderaternas andra riksdagsledamot i länet, hoppas att kultur- minister Cecilia Stegö Chilò ska stanna i regeringen.

- Jag är väl medveten om att det är lag på att betala tv-licensen. Har man inte betalat är det ett lagbrott och då har man begått ett fel. Men Cecilia Stegö Chilò är en otroligt kompetent person och jag tror inte att hon avgår ur regeringen, säger hon.
Samtidigt håller Anna Bergkvist med om att kulturministern har mycket att bevisa inför sina väljare.
- Hon måste verkligen jobba hårt för att bygga upp förtroendet, säger Anna Bergkvist.

Ta ställning till anmälan
Som nyvald ledamot i riksdagens konstitutionsutskott får Anna Bergkvist framöver ta ställning till den anmälan som socialdemokraten Carina Hägg i dag lämnar in mot statsminister Fredrik Reinfeldt angående hans ministerutnämningar.
- Men först ska utskottet "beta av" 17 ärenden som gäller den förra regeringen. Vi har möte på torsdag och då klarar vi av några, säger Anna Bergkvist.
Hon är mycket nöjd över att hennes förstaval till utskottsplatser i konstitutionsutskottet och jordbruksutskottet har blivit tillgodosedda.
- För mig är det principiella viktigt inom politiken. Sådana frågor får vi jobba med inom konstitutionsutskottet och det ska bli intressant. Nu hoppas jag också att all skit har kommit upp till ytan så att vi i fortsättningen kan fokusera på politiken. Förra veckan var det alldeles för många turer, säger Anna Bergkvist.Berne Persson

tisdag, oktober 10, 2006

KU och MjU

Under förmiddagen idag beslutade kammaren om vilka riksdagsledamöter som skall ta plats i riksdagens 15 utskott. Jag hamnade som ordinarie ledamot i konstitu-tionsutskottet och 2:e suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

Jag är mycket nöjd med mina uppdrag i utskotten. Kombinationen av de båda utskotten kunde inte ha blivit bättre. Nu har jag möjlighet att jobba med principiella frågor såsom yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet samtidigt som jag kan bevaka skogs, jakt och jordbruksfrågor. Sannolikt kommer regionfrågan att komma upp och diskussioner om det kommunala självstyret är alltid aktuellt.

Konstitutionsutskottet har också uppgiften att granska regeringens och statsrådens arbete samt meddela riksdagen resultatet av sin granskning. Det handlar då inte bara om den nuvarande re-geringen och statsråden utan kan stäcka sig flera år tillbaka i tiden. Göran Persson och Lars Danielsson kanske inte kan andas ut efter tzunamin riktigt ännu och Mona Sahlin kanske vet mer om Estonia än vad som framkommit...eller?

Det är helt klart en mycket spännande tid och jag ser fram mot att påbörja arbetet i utskotten.

Första veckan i riksdagen

Min första arbetsvecka i riksdagen börjar gå mot sitt slut. Kvar på schemat för dagen står ett gruppmöte med den moderata riksdagsgruppen och sedan en tågresa hem till Växjö igen.

Veckan har varit otrolig, omtumlande och lite smått surrealistisk. Vi nya riksdagsledamöter, som i skrivande stund är 55 stycken, har fått ett fantastiskt bemötande från den moderata organisationen, gamla ledamöter och riksdagens medarbetare med även ledamöter från andra partier. Det har varit många nya saker att lära sig, inte minst att hitta i riksdagens alla hus. Jag har dock funnit mig till rätta och känner att de flesta pusselbitarna har fallit på plats.


Söndag 1/10


Jag började dagen med en rundvandring och information för riksdagens nya ledamöter i husen. Det kommer som jag tidigare skrev antagligen att ta ett tag innan jag hittar ordentligt men det stod klart att riksdagen är en plats som rymmer mycket och många. Det finns oändliga möjligheter till hjälp och stöd från personalen här på riksdagen och mycket bra möjligheter att ta emot besök från skolor, företag, vänner osv. om det är någon hemma i Kronoberg som skulle ha lust att komma upp på ett studiebesök. Jag kommer personligen att gå en guideutbildning som riksdagen erbjuder så att jag kan göra besöken så innehållsrika som möjligt.


Sedan var det dags att utkvittera nycklar och passerkort. Mitt arbetsrum ligger i riksdagens östra byggnad på 9:e våning, RÖ957, som rummet heter. Det ligger i den byggnaden som 1:a och 2:a kammar salen ligger i. Skall man besöka mig går man in i entrén på Ricksgatan 2. Lägenheten som jag har fått ligger alldeles perfekt i Gamla stan, lagom stor och kan säkert bli ganska hemtrevlig när jag har fått ordning på torpet med lite personliga saker.


Senare på eftermiddagen hade vi vårt första gruppmöte med den moderata riksdagsgruppen. Mikael Odenberg hälsade oss välkomna och noterade att det denna period är fler nya ledamöter än det totala antalet ledamöter vi hade förra mandatperioden. Han noterade även vilken skillnad det var i atmosfären detta första möte jämfört med valförlusten efter valet 2002. Fredrik Reinfeldt höll ett mycket ärligt och inspirerande anförande där han betonade vikten av att man måste anstränga sig själv som riksdagsledamot för att göra jobbet intressant och utvecklade. Det gäller att hitta sina egna frågor, nätverk och vinklingar för att nå fram och påverka. Min målsättning är att hålla täta kontakter med hemmaarenan i Kronoberg och på så vis inte förlora varken verklighetsförankringen eller idéerna.


Måndag 2/10


Började dagen oerhört tidigt då jag medverkade i God morgon Sveriges morgonsoffa. Svarade på lite frågor kring hur det kändes att vara ny på jobbet, vilka frågor jag vill jobba med och hur jag tror att jag skall kunna påverka.


Sedan var det dags för upprop och att välja talman. Lite spänd och nervös då det var första gången i plenisalen men allt förlöpte väl trots att socialdemokraterna begärde sluten omröstning. Vi vann såklart och Per Westerberg valdes till talman.


På kvällen träffades nya och gamla moderata ledamöter med respektive på moderaternas kansli och minglade lite och åt mat. En trevlig och bra tillställning där vi nya fick tillfälle att ställa frågor och lära känna varandra.


Tisdag 3/10


Riksdagens högtidliga öppnande! En fantastisk dag som jag verkligen önskar att fler fick möjlighet att uppleva. Först blev det en snabb intervju i SRP4 innan vi lyssnade till nyvalda ärkebiskopen Wejerud i storkyrkan. En trevlig gudstjänst med underbar musik och sång. Hela kungafamiljen medverkade.


Senare samlades vi utanför riksdagen och jag gick upp för trappan tillsammans med min sambo Jonas. En mycket högtidlig strapats med folkdräkter, barnkör och ära i luften. I plenisalen höll sedan Kungen ett tal och förklarade riksdagsmötet för öppnat.


På kvällen fick vi njuta av en fantastisk musikföreställning i Konserthuset. Nytt blandades med gammalt och jag var mycket imponerad av Stefan Forsbergs fantastiska berättarkonst och inlevelseförmåga innan varje musikstycke. Underbart!


Onsdag 4/10


På onsdagen var det åter möte i plenisalen med kammaren. Mer information och mer introduktion för oss nya ledamöter, beställning av dator och telefon samt en IT-utbildning. På kvällen passade även på att undersöka och pröva på riksdagens gym och (sim)bassäng. Känns otroligt lyxigt med gym i huset men är samtidigt väldigt viktigt att vi har möjlighet att röra på oss så mycket som möjligt när väl tillfälle ges.

Torsdag 5/10


Träffade min IT-mentor Anette på morgonen och lärde mig ytterligare om riksdagens intranät, mailsystem och informationsbank. Inte helt enkelt men jag lär mig nog hitta i denna djungel av information inom kort.


På eftermiddagen var det dags att välja ny statsminister. Kändes helt underbart! Det var som om det verkligen gick upp för mig att vi faktiskt blir av med Persson och kan se fram mot en borgerlig regering med Fredrik i spetsten. Känns hur bra som helst!


På kvällen träffades vi unga riksdagsledamöter som är yngre än statsministern (42) över ett glas vin. Vi diskuterade frågor som vi brinner för, vilka utskott som vi hoppas att få sitta i samt vem eller vilka som kommer att sitta i regeringen. Kan avslöja att vi hade ganska många rätt men en hel del fel också.


Fredag 6/10


Dagen med stort D. Fredrik läste upp regeringsförklaringen och presenterade sin regering. Vad RF innehöll och vilka som numera sitter i Sveriges rikes regering behöver jag väl kanske inte skriva här men jag kan sammanfatta det hela med att jag är mycket nöjd. Carl Bildt som utrikesminister var väl kanske den stora överraskningen. Jag hade hoppats men inte riktigt vågat tro. Fredrik har verkligen toppat laget.


Senare idag kommer vi att välja vilka som skall ingå i moderaternas förtroenderåd. Jag hoppas på några stycken men vi får se hur det går…


Är hemma i Växjö ikväll klockan 21.46 och hoppas då på lite husmanskost, en bra film och lite glass. Det har varit en otrolig vecka men nu längtar jag faktiskt hem=)

fredag, september 15, 2006

2:a delen av politikersåpan

Andra delen av den lite smått patetiska politikersåpan som jag deltog i visades igår, torsdag. Jag var även med i direktsändningen för Re-agera. Vet inte riktigt vad man kan säga om den här upplevelsen. Det har varit ganska kul och antagligen bra för min personvalskampanj då det är några fler som vet vem jag är. Jag anser dock fortfarande att det är inte är speciellt smart utifrån väljarsynpunkt att fokusera på att vi skulle enas kring frågor när det är viktigare än någonsin att vi visar upp skillnader och är tydliga med vad vi tycker. Jag tror helt ärligt att mitt största problem som politiker är att jag inte är speciellt bra på att kompromissa. Det innebär ju per automatik att man nöjer sig med något sämre, eller?

måndag, september 11, 2006

Smålands första politikersåpaJag har varit med i en politikersåpa i Svt:s regi. Igår var jag med i Re-agera där de visade lite ifrån inspelningen av såpan. Meningen med själva programmet var att undersöka om politiker bli sams om något? De ställde sju unga politiker, däribland undertecknad, inför ett ultimatum: enas eller misslyckas - och det under tidspress.
Jag tycker att detta var en ganska rolig upplevelse. Vi i alliansen höll ihop lyckades få igenom i stort sett allt vi föreslog. Sossen hade inte riktigt bra koll, vänsterpartisten var väldigt lite vänster och miljöpartisten är riktigt bra, en resonalbel miljömupp=)Helt klart bäst intryck gjorde centerpartisten Annie Johansson från Värnamo på mig. Kanske beror det på att hon kommer ifrån Värnamo, folk tenderar att bli jävligt bra om de kommer därifrån, men hon var riktigt bra. Det är nästan att jag skulle kunna rekommendera vänner till mig att rösta på Annie då hon är liberal på rätt sätt och vill sänka skatten mer än många av våra egna moderater. Men bara nästan... Bengt-Anders (m) skulle få min röst om jag tillhörde Jönköpings län.

Se de tre första delarna av Reageras politikersåpa kan du se om du går in på länken! Du kan också se hela programmet där bland annat Malin Pettersson (m) från Kalmar var med och debatterade sjukvården. Malin var helt klart en vinnare! Såpan fortsätter på torsdag då jag skall vara med i direktsändningen av Re-agera igen.

Anna takes Haganässkolan...


Kunde ha varit en bra titel på något helt annat men nu gäller det den debatt som jag medverkade i förra veckan. Verkar som om jag klarade hem ännu en debatt. Jag vann både den för årskurs 2 och 3. Känns både viktigt och bra då de som röstar för första gången är en stor grupp men framförallt är det alltid skönt att ge socialdemokratiska riksdagsmän däng, denna gången var det Lars Wegendal.

torsdag, september 07, 2006

Vi satsar på kvalité - socialdemokraterna på kvantitet

Nedan finner ni en artikel som publicerades i Smålandsposten idag. Jag besvarar ett påhopp vad gäller antalet studenter i landet i allmänhet och på Växjö universitet i synnerhet av Carina Elgestam, socialdemokratisk riksdagsledamot. Socialdemokraterna har ju som målsättning att 50% av varje årskull skall läsa på universitet eller högskola. Trevligt kanske man kan tycka men du socialdemokraterna inte tillskjuter pengar till universiteten i samma takt som de utökar platserna så blir bara konsekvensen att kvaliteten urholkas. Dessutom skulle jag vilja tillägga att majoriteten av varje årskull inte är ett dugg intresserad av att läsa på universitet. Majoriteten vill ha ett arbete!


Vi satsar på kvalité - socialdemokraterna på kvantitetCarina Elgestam och Co går i en artikel till attack mot moderaternas utbildningspolitik. De ställer frågan om Växjö Universitet hade haft lika många studenter som de har idag om moderaterna hade fått bestämma… Svaret på den frågan är sannolikt nej! Moderaterna ser inget egenvärde i att ha ett visst antal studenter. Den stora skillnaden mellan partierna är som vanligt att vi satsar på kvalitet medan socialdemokraterna satsar på kvantitet. Studenterna ute på universitetet hade kanske därför varit färre än idag om vi fick bestämma men de hade fått en betydligt bättre utbildning i gengäld.

Jag vill att kvaliteten på den högre utbildningen ska vara i världsklass – det blir den inte med fler utbildningsplatser samtidigt som man inte tillför några nya pengar.

För det är så den bittra sanningen ser ut - resurserna per student har minskat i Sverige under socialdemokraternas tid vid makten, medan de i de flesta andra länder har ökat. Även anslagen till forskning och forskarutbildning har urholkats, trots att såväl grund- som forskarutbildning har byggts ut i snabb takt. Denna utveckling måste vändas.

Vi moderater går till val på att högskolor och universitet tillförs tillräckliga resurser så att kvaliteten i grundutbildning, forskning och forskarutbildning kan stärkas. Därför vill vi moderater i ett första steg öka resurserna till högskolor och universitet med nära fyra miljarder kronor de kommande tre åren.

Det är även av stor vikt att lärosätena garanteras en fri och självständig ställning, liksom att forskningsresurserna fördelas efter vetenskaplig kvalitet och inte efter kortsiktiga politiska mål. Det fria sökandet efter kunskap måste värnas.

Jag ställer mig även frågan hur många det är av Växjös 14 000 studenter som verkligen vill studera..? Hur många av dessa studenter hade hellre haft ett arbete att gå till än att påbörja ännu en kurs som innebär ännu större studieskulder och en fortsatt osäker framtid? För socialdemokraterna har högskolorna och universiteten blivit ett sätt för dem att dölja den verkliga arbetslösheten, inte för att tillgodose varken arbetsmarknadens eller ungdomarnas intresse.

Jag anser att det är bättre att vi satsar på kvalitet i utbildningen och arbete för dem som hellre vill arbeta. Moderaterna föreslår bland annat att arbetsgivaravgifterna bör avskaffas för ungdomar under 20 år och halveras för ungdomar mellan 20 och 25 år. Samtidigt satsar vi på yrkesutbildningar och lärlingsprogram. På detta vis tror jag att vi kommer att få en utbildning med kvalité och en arbetsmarknad där den unga generationen har en ljus framtid oavsett huruvida de har läst på universitetet eller ej.

Anna Bergkvist (m)
Riksdagskandidat

Chattens betydelse...

Igår chattade jag med Smålandspostens läsare. Nedan kan du läsa hela chatten. Det var ganska underhållande måste jag säga. En del frågor hann jag tyvärr inte besvara då jag bara hade en timme på mig men jag fick ändå med det mesta. Tror att det kunde vara en ganska bra idé att lokala politiker med jämna mellanrum fick chatta med sina väljare och besvara frågor även under mandatperioden och inte bara inför val. Så här i valtider är ju allt lite överdrivet och konstlat och det handlar mest om vilket parti som kan erbjuda mest. Jag tror att det kan vara nyttigt att politiker då och då under mandatperioden får stå till svars för hur man har agerat i olika frågor och hur man röstat, varför man föreslagit vissa saker eller vilken syn man har på aktuella problem. Nu skall jag väl inte överdriva chattens betydelse men kanske skulle den tillsammans med andra former av nyhetsrapportering, insändarskrivning och debatt kunna få politiker att tänka till lite extra i vissa frågor.

Hela chatten på Smålandsposten

benne: vill ni luckra upp arbetsrättslagstiftningen för att öka rörligheten på arbetsmarknaden?
Moderaterna: Moderaterna har inte för avsikt att röra arbetsrätten under kommande mandatperiod. När vi har talat med företag så är detta som är det största problemet i näringslivspolitiken. Jag tycker dock att vi noga skall titta på andra system som andra länder har för att hitta en bra lösning där vi får bort fastlåsningseffekter men ändå har en trygghet kvar. Andra system har exempelvis visat sig vara bra när det gäller att motarbeta ungdomsarbetslösheten, vilken är rekordstor i Sverige för tillfället.

tobbe: Vad är er inställning till utländsk arbetskraft som kommer till oss och konkurrerar på helt orimliga nivåer med tex byggbranschen?
Moderaterna: Jag är för i stort sett all form av konkurrens. Jag tycker faktiskt att det är lite konstigt att det blir ett sådant liv så fort det handlar om byggbranschen. I vanliga fall brukar vi konsumenter vara jätteglada när vi blir erbjudna en vara för ett bra pris och med bra kvalité. det verkar nästan som att det är speciellt när det gäller byggbranschen som det inte längre är ok med konkurrens. Moderaterna är för en fri arbetskraftsinvandring och vi är för fri rörlighet av varor, pengar, människor och tjänster inom EU. det innebär att vi ser positivt på att människor vill komma hit till Sverige och arbeta. Om ett polskt byggföretag kommer hit och kan bygga en skola eller renoverar ett hus billigare och lika bra som ett svenskt byggbolag så tycker jag att det är helt ok. Då sparar vi skattepengar samtidigt som fler människor kommer att ha råd med att få ombyggnationer, renoveringar osv gjorda.

Micke slö: Vem ska lämna företaget, den mobbade eller den som mobbar?
Moderaterna: Är det någon som skall lämna företaget borde det ju självklart vara den som mobbar. Det torde ju även vara det naturliga för arbetsgivaren då det är den personen som sprider dålig stämning och misskrediterar företaget. Jag antar dock att det är svårt att avskeda en person för att han/hon mobbar någon annan och sprider dålig stämning. Skulle inte förvåna mig om både fack och lagtext sätter stop för detta...

Micke slö: Hur ser Moderaterna på kränkande särbehandling och mobbning på en arbetsplats? Vilka åtgärder tycker Moderaterna att företaget ska vidta?
Moderaterna: Vi är självklart emot all form av mobbning och kränkande behandling av andra medmänniskor. När det sker i skolan har vi ett ansvar att ingripa när det gäller en arbetsplats är det svårare. Här vilar ett stort ansvar på arbetsgivaren och övriga anställda. Handlar det om förtal, misshandel (både psykiskt och fysiskt) anser jag att man skall polisanmäla. Självklart ligger det i arbetsgivarens intresse att det är en trevlig arbetsplats med ett bra rykte, annars vore personen i fråga dum. Företagen kan i möjligaste mån försöka att omplacera och hitta nya arbetsuppgifter för den som mobbar men jag inser att detta kan bli klurigt. Jag anser dock att det är viktigt att man precis som i skolan undviker att skuldbelägga den som är utsatt ytterligare. det vill säga genom att flytta på personen i fråga som har blivit kränkt. Jag kan aldrig acceptera mobbning av något slag och jag hoppas att det kommer att bli alltfler i framtiden som står upp för sina arbetskamrater eller vänner som blir utsatta!

maj: Varför vill ni sänka nivån på a-kassan till 65 procent? Hur ska en ensamstående förälder med två barn och låg inkomst klara sig om man blir arbetslös?
Moderaterna: Det handlar om 70% och det efter ett visst antal dagar (200) men det kanske spelar mindre roll egentligen. För oss moderater så skall a-kassa endast vara ett kortsiktigt försörjningsstöd. Meningen är ju att du skall få ett annat jobb och inte behöva gå arbetslös en längre tid. De flesta som är arbetslösa idag är det i genomsnitt i 92 dagar sedan hittar de ett nytt jobb. Jag tror att vi tillsammans med alliansen kommer att korta ner denna process ytterligare men vår jobbpolitik där vi skapar bättre förutsättningar för våra företagare så att de kan sätta igång att anställa folk. Vi vill helt enkelt erbjuda dig jobb inte bidrag.

kalle: hur kan ni kalla er det nya arbetarpartiet. Blir inte det lite väl patetiskt att bara göra det för att fiska röster?
Moderaterna: det tycker jag inte alls. Socialdemokraterna har för länge sedan visat att de övergett sina gamla ideal. De har gått från att vara ett arbetarparti till att vara ett bidragsparti. Vi å andra sidan arbetar stenhårt för att det skall löna sig bättre att arbeta. Vi har tillsammans med alliansen lagt åtskilliga förslag på hur vi vill göra det lättare och bättre för företagare att strata, driva och expandera med sitt företag så att fler kan få arbete. Idag står över en miljon utanför arbetsmarknaden, det är dags att någon skapar förutsättningar så att de kan bryta sitt utanförskap. Jag skäms inte en minut för att kalla moderaterna för Sveriges arbetarparti och jag tycker inte att det är det minsta patetiskt! Vad jag tycker är pinsamt däremot är att socialdemokraterna påstår att "alla ska med, så enkelt är det" när över en miljon människor lever i utanförskap.

malle: Vad vill moderaterna göra vid och runt Växjösjön, eller inte göra. Jag tycker det är rätt så bra som det är förutom att IOGT har restaurangen
Moderaterna: Moderaterna i kommunen vill att det skall finnas en mångfald av restauranger och pubar runt sjön samtidigt skall cykelbanan och gångstigen självklart vara kvar. Det skulle också vara trevligt om konstnärer ville ställa ut sina konstföremål runt sjön. Detta är väl något som invånarna i Växjö måste komma med förslag på. Växjösjön är hursomhelst något väldigt vackert som jag hoppas på att vi kommer att ta tillvara på bättre i framtiden.

malle: kommer fp-intrånget i sossarnas nät att påverka slutresultatet för alliansen?
Moderaterna: Det hoppas jag verkligen inte. Vad jag har förstått av den senaste informationen är att sossarna inte riktigt har rent mjöl i påsen de heller. det var ju hur som helst lägligt att kalla till presskonferens precis minuten efter Fredrik Reinfeldt var klar med sin utfrågning.... Vad jag tror kommer vara negativt är att väljare i allmänhet tycker att politiker bara håller på med tjafs och fiffel och båg. Vilket jag också kan tycka ibland. Detta ökar bara på politikerföraktet. Jag tror dock inte att det kommer att påverka alliansen speciellt.

Fredrik: När tänker ni ta bort de personliga vårdavtalen så att unga välutbildade sjukgymnaster får möjlighet o öppna praktik?
Moderaterna: Moderaterna i landstinget är för en fri etablering av sjukgymnaster i Kronoberg. Vi ser vikten av en snabb och bra rehabilitering för att få människor friska och kanske i arbete igen. Vi satsar mer pengar än socialdemokraterna och vänsterkartellen på rehabilitering, habilitering och friskvård. I framtiden hoppas jag att vi kommer att kunna erbjuda patienter en tillgänglig och snabb vård med en bra rehabilitering så att inte skador förvärras. På så vis kan vi undvika långa sjukskrivningar, långa vårdtider och onödiga operationer.

Gerth: Medge att det var tur att vi inte gick med EMU. Tack vare det har vi haft en betydligt lägre ränta än ECB.
Moderaterna: Det är ju ganska svårt att säga och förutse hur det skulle ha varit om vi hade gått med i EMU. Jag kan faktiskt inte svara på den frågan. I mitt parti fanns det både anhängare och motståndare till EMU. Personligen såg jag både fördelar och nackdelar med att gå med i EMU.

Elsie: Vad tycker du om bidragen som finns just nu i Sverige? Är dem för höga eller för låga? Är det för många bidrag eller för lite?
Moderaterna: Jag tycker i allmänhet att det är för liten skillnad mellan att arbeta och att inte arbeta, mellan att leva på bidrag eller att leva på sin lön. Detta vill jag förändra genom att sänka skatten på arbeta samt att strama åt exempelvis a-kassan. Det måste löna sig mer att arbeta än att inte göra det. Om man sänker skatten får man mer pengar i plånboken efter skatt och färre blir beroende av bidrag. I många fall handlar ju bara bidragen om att vi får tillbaka det vi redan har betalt in i skatt fast för varje transferering som sker så blir det lite mindre pengar kvar. Jag tycker istället att vi skall ägna energin åt att hjälpa dem som verkligen behöver hjälp istället för att bara omfördela pengar.

Mathias: Hur vill ni förändra fastighetsskatten?
Moderaterna: I framtiden hoppas jag att vi skall kunna ta slopa fastighetsskatten helt och hållet. Tyvärr har vi inte riktigt ekonomi för det just nu. I alliansen har vi kommit fram till och enats om att vi i ett första steg kommer att frysa fastighetsskatten och på så sätt motverka en höjning 2007 och på sikt vill vi avveckla skatten helt och hållet. Fastighetsskatten är en högst omoralisk skatt som driver människor från sina hem.

onsdag, september 06, 2006

En dag med liberala idéer - TIMBRO ON TOUR

Varmt välkomna till en dag med härliga liberala idéer! Imorgon får vi en påhälsning från Timbro och deras turné. Inte en dag för sent för det kan verkligen behövas lite riktig debatt och diskussion.

Under dagen kommer Timbro att erbjuda föreläsningar mellan 12.00-16.00 och på kvällen blir det mingel och filmvisning.

Seminarium Torsdag 7/9, kl 12–16
Lokal: M-huset, ingång 1 (Lücklings plats), sal M0010

Diskussionen fortsätter under lösare former i kväll. Kom och träffa talarna på
Restaurang Stenladugården, Stallvägen 10,
kl 18–21. Vi bjuder på något att äta (buffé) och det fi nns dryck att köpa.

Vi visar även den uppmärksammade dokumentären ”1 200 miljarder” av filmaren Martin Borgs.

Torsdag
Kl 12.00
ERIK ZSIGA
Därför tröttnade jag på
popvänstern
Du har säkert hört dem – de där kändisarna som slentrianmässigt
vräker ur sig flashiga vänsteråsikter, men som är urkassa
på att leva upp till radikalismen och idealismen. I själva verket är
de likriktade, egoistiska och intoleranta. I det unga kultur- och
medieetablissemanget har nämligen vänsterpolitiken blivit en
modepryl snarare än ett kall.
Erik Zsigas debutbok Popvänstern väckte stor uppmärksamhet när den kom ut
häromåret. Nu leder han programmet ”Det Nya Europa” på Timbro och kommer
i höst ut med en bok om en resa till det dynamiska Östeuropa.

Kl 13.00
MATTIAS SVENSSON
Sköt dig själv och skit i andra
Förmyndare, moralister och förbudsivrare är på marsch. De
vill bestämma hur du lever ditt liv, lägga restriktioner på livets
alla val och glädjeämnen, och menar sig inte sällan ha stöd av
både modern vetenskap och hotbilder. Vad har en frihetsvän att
sätta emot ett sådant artilleri?
Mattias Svensson är Fellow vid Timbro, författare och debattör. Han har skrivit
boken Peta inte i maten! om förmynderi och överdrifter i debatten kring mat, viktEn dag med liberala idéer

Kl 14.00
MARIA RANKKA
Vad du inte lär dig om politik
på statsvetenskapen
Demokrati och politik är en sak i kurslitteraturen, men ofta
en annan i verkligheten. Hur fungerar egentligen partilogik och
spinn? Hur tänker partistrategerna inför ett val och vad händer
med demokratin i ett land där en politisk kraft har dominerat
under så lång tid som är fallet i Sverige?
Maria Rankka är biträdande chef för Timbro och har under 2006 bl a drivit
projektet www.enpartistaten.se. Maria har tidigare varit kommunikationskonsult
och talskrivare samt skrivit om Irland och Estland.

Kl 15.00
JOHAN NORBERG
Människan skapade världen
På 200 år har mänskligheten skapat mer än under de 200 000
åren dessförinnan. Du har större chans att nå pensionen än
människor i alla tidigare epoker hade att uppleva sin första
födelsedag. Detta hade aldrig varit möjligt utan innovatörer
och entreprenörer som skapat i kamp mot kontrollerare och
fördelare. Den kampen fortsätter i dag.
Johan Norberg är idéhistoriker och författare till bl a Till världskapitalismens försvar,
en internationell bestseller om globaliseringen, och den nyutkomna När människan
skapade världen.

Chatta med mig på www.smp.se

Idag finns det möjlighet att ställa frågor och chatta med mig på www.smp.se. Mellan 16-17 kommer jag att svara på väljarnas frågor. Förhoppningsvis blir detta en intressant debatt med bra frågor.

måndag, augusti 28, 2006

Jag = företagsvänligaste riksdagskandidaten

Anna Bergkvist (m) blev Kronobergs företagarvänliga riksdagskandidat i Företagarnas undersökning

Inför riksdagsvalet 2006 har Företagarna tagit fram en kandidatguide som ska underlätta för de väljare som anser att företagar- och jobbfrågor är viktiga. Samtliga kandidater på alla riksdagslistor för de sju riksdagspartierna har getts möjlighet att besvara Företagarnas enkät. I Kronobergs län toppar jag listan över den mest företagsvänliga kandidaten i länet. Men inte nog med det, mina poäng gör att jag även delar första platsen i landet.

Syftet med undersökningen har varit att vaska fram de mest företagarvänliga riksdagskandidaterna inom varje parti – inte att mäta hur pass företagarvänliga partierna är. Riksdagskandidaterna jämförs sinsemellan inom sitt eget parti och i valkrets. Det gick att få max 150 poäng i enkäten och jag fick hela 145 poäng.

Jag är oerhört stolt och glad för denna mycket fina utmärkelsen. Företagspolitiken är det som jag brunnit för mest under årens lopp och jag tror att jag anses vara så företagsvänlig för att jag har en stor förståelse och insikt i vad det innebär att vara företagare i Sverige idag. Jag är också villig att göra någonting åt detta!

Vikten av att göra det lättare, mer lönsamt och intressant att starta och driva företag kan inte underskattas. Om jag kommer in i riksdagen skall jag jobba stenhårt för att genomföra dessa nödvändiga förändringar.

onsdag, augusti 09, 2006

I höst blir det jakt med ljuddämpare!


Äntligen är det fritt fram för jägarna att använda ljuddämpare på sina gevär.
Ljuddämparna kommer fortfarande att räknas som en licenspliktig vapendel, men alla som ansöker kan räkna med ett positivt beslut.
Detta är något mycket positivt för landets jägare om länge kämpat för att för att ljuddämpare ska bli tillåtet på jaktvapen. Anledningen är helt enkelt att de vill rädda hörseln.

Tyvärr finns det dock många frågor och problem kvar att lösa för landets jägare. Blyförbudet, jakt från motorfordon, rovdjursproblematiken och skyddsjakt är bara några expempel. Får jag chansen kommer jag dock att föreslå många liberaliseringar på det här området.

Klart att vi skall ha kärnkraft!

Diskussionen angående kärnkraftens vara eller icke vara är än en gång aktuell. Som om en gasledning skulle kännas säkrare... Kärnkraftsmotståndarna lyckades verkligen blåsa upp förra veckans händelse i Forsmarks kärnkraftverk i media och sätta igång debatten igen.Inget fel i det - jag tar den gärna.

Nu kräver Lars Ohly att kärnkraften skall fortsätta att avvecklas och miljöpartiets inställning till kärnkraften är ju redan känd, frågan är bara vad Göran säger. När man lyssnar till debatten står det verkligen helt klart att Socialdemokraterna och deras vänsterkompisar har blivit en motståndsrörelse mot förnyelsen av Sverige. De som drabbas är de enskilda människorna men också företagandet och utvecklingen av Sverige. Vi står stilla eller backar långsamt in i framtiden medan andra länder satsar och kör på. Det känns modernt!

Jag anser inte att vi bör avveckla kärnkraften, snarare tvärtom. Därför tycker jag att alliansen överrenskommelse om att inte avveckla kärnkraften känns betryggande. Riktigt bra blir det dock först när politikerna backar undan och låter markanden bestämma vad som är önskvärt.


Het valrörelse att vänta....

Efter några sköna semesterveckor är jag nu tillbaka i en redan nu kokande valrörelse. Det småputtrar förvisso kanske bara nu, men det känns verkligen att saker och ting är igång. Med tanke på hur taggade de flesta moderater är som jag möter och hur hårt Göran Persson och hans lakejer (bla HSB, Metall och Byggnads) har gått ut för att smutskastat borgerligheten så har jag en känsla av att detta kommer att bli en ganska het valrörelse. Den här gången tror jag inte att våra moderater kommer att ducka, de kommer inte att skämmas eller skrämmas av hot och skitsnack utan kommer att ta striden om valsegern. F-n vad spännnade det kommer att bli!

tisdag, juni 27, 2006

Be våra grannar i öst om ursäkt!

Frihetliga kämpar såsom Anders Hjemdahl, Fredrik Segerfeldt, Camilla Andersson och Maria Rankka har startat ett upprop för att få ihop så många namnunderskrifter som möjligt som skall skickas som en ursäkt till våra grannländer i öst för de uttalanden och kampanjer som några av Sveriges största fackföreningar bedrivit den senaste tiden. Dessa fackföreningar har uttryckt sig nedsättande, fördomsfullt och främlingsfientligt om arbetare från våra grannländer på andra sidan Östersjön.

Jag rekommenderar er alla att gå in på www.weapologise.eu och läsa mer om detta samt skriva under om ni tycker att det är bra. Var med och visa att en majoritet av alla svenskar tar avstånd från dessa åsikter och metoder. Visa ditt stöd för ett öppet, enat Europa som står för frihet, mångfald och demokrati. Visa att du respekterar, värdesätter och välkomnar våra grannar.

Det är orealistiskt att tro att facket och regeringen ska ändra åsikt och be om ursäkt, men vi kan göra det å deras vägnar. Var med och skriv under du också!

Privata vs Statliga företag 1-0

På söndagens DN-debatt deklarerade Johan Florén, ordförande i Amnesty Business Group, det som jag redan gissat mig till, nämligen att privata företag är mycket bättre än statliga företag på att värna männiksorätt. Amnesty ger Statens bolag rådet att de har en hel del attlära sig om människorätt av de privata företagen.

Amnesty Business Group har under våren granskat ett antal statliga och privata bolag och slutsatsen är otvetydig - de företag som är bäst på att hantera risken för människorättskränkningar finns i den privata sektorn.

Kritiken gentemot de statliga företagen grundar sig främst i redan kända problem men ger ändå ännu ett perspektiv på varför staliga företag är så fel. Det handlar främst om att statens ägarstyrning leder till att målen för samhällsansvar är otydliga, uppföljningen är obefintlig och dokumenten är inte bindande. Detta är tuff kritik som känns allvarlig.

Man kan helt enkelt sammanfatta det på det viset som Johan Florén gör: "När det gäller kränkningar av mänskliga rättigheter vet regeringen helt enkelt inte vad bolagen gör, förrän de gör bort sig."

fredag, juni 16, 2006

Tävlingen vi inte bör vinna!

Svenska Naturskydsföreningens hårda kritik av den borgerliga alliansen i allmänhet och moderaterna i synnerhet diskuterades flitigt i veckan. Moderaterna fick sämst betyg av samtliga riksdagspartier. Många sade att detta inte är en tävling som vi moderater kan vinna. Min fråga är om detta verkligen är en tävling som vi vill vinna.

När de politiska partiernas ställningstaganden jämförs får de röd-gröna pluspoäng för deras acceptans av trängselavgifter medan de borgerliga partierna utom centern får minuspoäng för att de inte vill dubblera koldioxidskatten för icke elintensiv industri. Med tanke på hur många svenska företag som skulle drabbas av ökande kostnader hoppas jag aldrig att vi får några pluspoäng för detta. Extra skatten som införts för bilar i Stockholm anser jag inte heller vara särskilt bra. Det enda som detta bidrar till är att de rika obehindrat kan fortsätta med att åka bil ut och in ur storstaden medan de som redan har det sämre ställt får det ännu tuffare. Med höga bensin och bilskatter har det numera blivit en klassfråga att köra bil.

Moderaternas miljöpolitik utgår från att hitta marknadsnära lösningar för miljöarbetet och vi tror till skillnad från vänstern och miljöpartiet att en hållbar utveckling går utmärkt att kombinera med en tillväxtvänlig politik.

Bara för att ge några exempel på vad Svenska naturskyddsföreningen har för kriterier och värderingar;

SNF vill stoppa all utbyggnad av vattenkraft samtidigt som de motsätter sig kärnkraft och import av smutsig kol. Frågan är vad vi då skall värma oss med eller vad vår industri skall producera med...

SNF vill införa ett svenskt torskfiskestopp både i Östersjön och i Nordsjön. Jag har dock en känsla av att ett ensidigt torskfiskestopp kommer leda till att svartfisket fortsäter och andra länder kunna lugnt fiska vidare. För svenskarna är detta ingen bra lösning.

SNF vill att koldioxidskatten skall fördubblas för icke elintensiv industri och de vill införa förbränningsskatt på avfall. Detta säger vi NEJ till då det inte bara är negativt för en stor del av vår industri utan också för våra hushåll som inte är i behov av fler och högre skatter.

Med tanke på under vilka premisser och efter vilka kriterier som vi förlorade är jag nöjd och faktiskt ganska stolt!

Äntligen!Så skönt, så underbart! Nu kan vi fortsätta hoppas...

onsdag, juni 07, 2006

Resultat från debatten på Katedralskolan i Växjö är klart

Känner mig ganska nöjd över resultaten från debatterna på Katerdralskolan i Växjö. Eleverna fick innan debatten rösta på vilket parti de skulle rösta på om det var val "idag". Efter debatten fick de sedan rösta på vilken person som de skulle rösta på om det var val "idag". Under debatten fick vi som debatterade inte avslöja vilket parti vi företrädde utan det var först i slutet innan omröstningen som vi presenterade oss och vilket parti vi företrädde. Ett mycket intressant debattupplägg som gav en saklig och bra debatt. Varje parti fick verkligen anstänga sig att plocka fram sina argument och inte bara kasta "skit" på varandra eller dra upp åren 1991-1994 som åren som Gud glömde.

Nedan kan ni se resultaten:

Resultaten från debatten på Katedralskolan i Växjö

Åk 3 Partival/ Personval

Vänsterpartiet, 11,28 % / Tomas Strandqvist, 18,44 %
Socialdemokraterna, 21,80 % / Olof Björkmarker, 6,70 %
Miljöpartiet, 22,56 % / Carsten Wulf, 16,20 %
Folkpartiet, 16,54 % / Patric Svensson, 6,70 %
Kristdemokraterna, 3,01 % / Andreas Olofsson, 8,38 %
Moderaterna, 19,55 % / Anna Bergkvist, 43,02 %
Centerpartiet, 5,26 % / Karin Nilsson. 0,56 %

Åk 2 Partival/ Personval

Vänsterpartiet, 12,32 % / Andreas Bogatic, 14,16 %
Socialdemokraterna, 25,12 % / Olof Björkmarker, 9,01 %
Miljöpartiet, 16,11 % / Carsten Wulf, 21,89 %
Folkpartiet, 14,69 % / Patric Svensson, 4,72 %
Kristdemokraterna, 3,32 % / Andreas Olofsson, 19,74 %
Moderaterna, 18,01 % / Anna Bergkvist, 28,76 %
Centerpartiet, 3,79 % / Karin Nilsson, 0,00 %

onsdag, maj 31, 2006

Debatt om läxor!

Idag klockan 15.00 kommer jag att debattera vänsterns förslag om att skrota läxor i skolan. Man kan lyssna på detta via webben http://www.sr.se/Kronoberg/. Medan vänstern anser att politker skall gå in och förbjuda läxor i de kommunala skolorna anser jag att det är upp till lärarna och skolans profil att bestämma huruvida man skall ha läxor eller inte.

Med avskaffade läxor i grundskolan tror vänsterpartiet att det skulle kompensera eleverna för deras olika bakgrund. Jag betvivlar att detta skulle leda till något bättre, sonnolikt skulle alla bli lika dåliga och hamna lika långt efter istället.

Jag vill öppna upp för fler individuella lösningar och en chans för olika skolor att profilera sig och sin pedagogik. En del skolor skulle ju kunna ha mycket korta dagar med många läxor medan andra skolor ha långa dagar och inlagda läxläsningstimmar med lärarstöd. Huvudsaken är ju att eleverna och dess föräldrar har chans att välja vilken skola som passar bäst för barnet och ger den möjlighet att utvecklas.

Förbud löser som alltid ingenting!

tisdag, maj 30, 2006

Mer kärnkraft!


Äntligen! Energiuppgörelsen är bruten mellan regeringen och centern! Detta öppnar upp för en mer miljövänlig politik med mer kärnkrafti framtiden. Centerledaren Maud Olofsson anser att socialdemokraterna redan har brutit energisamarbetet och känner därför sig fri att inleda förhandlingar om en borgerlig energipolitik. Det var på tiden!

Facken och socialdemokraterna


Om någon är intresserad av att läsa mer om facken och deras politiska läggning och samröre med socialdemokraterna så rekommenderar jag att ni läser en rapport som Klas Hjort och Fredrik Segerfeldt har skrivit. Den heter "Naturlig samverkan eller demokratiskt problem?" I denna rapport står det klart att LO satsade sex gånger mer pengar per invånare på en socialdemokratisk seger i valet 2002 än vad Bushkampanjen spenderade i det amerikanska presidentvalet 2004. Satsningarna gjordes trots att endast en minoritet av LO:s medlemmar röstade på socialdemokraterna i valet och trots att en majoritet av medlemmarna motsätter sig de enorma överföringarna till partiet.

http://www.enpartistaten.se/pdf/9175666170.pdf

Jag rekommenderar att ni äter något lugnande innan ni läser rapporten då den är mycket upprörande.

Får man vara fackligt aktiv om man är moderat?


En mycket politiskt/facklig känslig fråga har uppmärksammats och börjat diskuteras. Får man vara med i facket om man är aktiv moderat? Exempel från verkligheten visar att så inte är fallet. I Smålandsposten lördagen den 6 maj läser vi att en ordförande som valts i demokratisk ordning på ett årsmöte men därefter blir ”avsatt” av en styrelse för att det visar sig att han är moderat och står på moderaternas kommun och landstingslista i Lessebo. Detta är mycket märkligt men inte det enda exemplet som finns att hämta. För att inte tala om det valmaterial som flera fack skickar hem till sina medlemmar som är fulla om lögner och förtal om vad moderaterna eller Alliansen politik kommer att leda till. Nu senast fick jag IF Metalls utskick till sina medlemmar i min hand där det går att läsa att "Borgarna vill sänka din lön!" och att moderaternas skattesänkningar "inte kommer att förbättra för oss som tillhär Industrifacket Metall".

Alla medlemmar uppmanas att skicka sin mailadress till ida.johansson@riksdagen.se för att få information om aktuella frågor men även svara på frågor som kommit upp på arbetsplatsen. Det behöver kanske inte tilläggas att Ida jobbar på den socialdemokratiska partiexpeditionen.

Det är helt otroligt hur stor den socialdemokratiska valapparaten är egentligen och vad att dessa männiksor är villiga att sätta de demokratiska spelreglerna ur spel för att inte riskera att personer med "fel" värderingar hamnar på "deras" maktpositioner.

Sann entreprenörsanda!
Det är imponerande att se på när sann entreprenörsanda fungerar som bäst. Länet, ja hela landet, har mycket att lära av Ljungbyborna och deras verksamhet kring timmerlagret i Byholma. Inte nog med att turister åker långväga för att titta på allt timmer nu skall man även öppna upp Café och turistshop i anknytning till lagret.

Det är fantastiskt hur "rediga" entreprenörer lyckas med konststycket att göra något bra av något dåligt. De ger aldrig upp och i slutändan lyckas de också tjänar pengar på det. Det är inte vem som helst som lyckats att vända en katastrof till något positivt, det är inte många som ens kommer på tanken att göra det.

måndag, maj 29, 2006

Nytt från överförmyndarstaten!


I januari 2005 kom det en lag som sade att alla barn skall ha på cykelhjälm på sig när de cyklar. Många reagerade då på att detta var ännu ett exempel på statens klåfingrighet och fantastiska förmåga att lägga sig i detaljer. Jag anser att detta först och främst är en fråga mellan barn och föräldrar och inte något som det bör lagstiftas om. Nästan dubbelt så många barn använder förvisso cykelhjälm sedan kravet på hjälm för barn och ungdomar under 15 år infördes. Frågan är vilket resultat det uppnått. Det har inte minskat dödsolyckorna bland cyklister. En del experter menar att cykelhjälmen kan ses som en falsk trygghet i vissa fall i själva verket leda till fler olyckor i trafiken. Detta är dock inte någon information som socialdemokraterna vill ta till sig, de har i stället funderat ut en nytt förslag som gör att de kan styra alla och inte bara barnens hjälmanvändning.

Infrastrukturminister Ulrica Messing har nämligen lovat att påskynda en hjälmlag som skall gälla för alla. Nu kan vi verkligen tala om överförmynderi och politisk klåfingrighet. Jag använder förvisso hjälp ibland när jag är ute och cyklar landsväg jag tar det dock på mitt eget ansvar att inte ha det när jag är på väg till jobbet och inte känner för att bära hjälm. Å andra sidan kan man argumentera för att alla skall bära hjälm så länge vården är offentligt finansierad av alla. Frågan är bara hur vårt samhälle kommer att se ut och socialdemokraterna drar detta till sin spets... Då skulle allt som skulle kunna tänkas vara farligt eller skadligt vara förbjudet och vi alla skulle antagligen gå runt i airbagsdräkter och hjälm för jämnan.

måndag, maj 22, 2006


Filmvisning für alle!

Fria Moderata Studentförbundet i Växjö inbjuder till filmvisning ikväll med HenrikAlexandersson. Jag rekommenderar alla varmt att dyka upp på detta. Henrik Alexandersson eller Hax som han oftast tilltalas har gjort en film om hur illa ställt det är med rättssäkerheten i Sverige. Efter filmen kommer Henrik att tala och diskussion är en självklarhet.

Alla är hjärtligt välkomna!


Plats; Sal M1053 (Trähuset) Växjö Universitet
Datum & tid; 22 maj kl. 18:00
Kostnadsfritt

Besök gärna Henriks blogg
www.henrik-alexandersson.seVilken helg!

VM Guld i hockey, Lordi vann schlagerfesterivalen, Carola vann inte schlagerfestivalen och Lars Danielsson har tagit time out från sitt arbete som statssekreterare. Vilken helg!
Det ena mer otippat än det andra, men allt som allt mycket glädjande.
Obs! Ingen av männen på bilden är Lars Danielsson.

torsdag, maj 18, 2006

Gött med gräddfil?

Socialdemokraterna påstår att moderaternas hälso- och sjukvårdspolitik leder till "gräddfiler" i vården. De kunde inte ha mer fel. Gräddfiler finns bara i samhällen med långa vårdköer - i moderaternas Sverige finns alltså inga behov av gräddfiler.
Sanningen är snarare den att det är i socialdemokraternas Sverige som gräddfilerna existerar. Över 200.000 människor har köpt privat sjukvårdsförsäkring för att slippa vänta i årslånga vårdköer.
Och om det nu är så att det inte existerar gräddfiler i Socialdemokraternas Sverige – vad skall man då kalla regeringens avtal med det privata sjukhuset Sofiahemmet?
Vård till salu?

Socialdemokraterna kritiserar ofta oss moderater, när vi vill driva vårdcentraler eller sjukhus i privat regi eller på entreprenad. De påstår att vi vill sälja ut vården.
Sanningen är snarare den, att vården för längesedan sålts ut till byråkraterna. Betalningen blev långa köer och stora underskott. Vad vi moderater vill, är att ge vården tillbaka till personalen och patienterna.
Jag tror egentligen inte att Socialdemokraterna har något emot att sälja ut vården - det är makten som de är rädda att förlora. Vi i moderaterna byter dock gärna politikermakt mot personal- och patientinflytande.
Vi vill inte sälja ut vården vi vill skapa fria sjukhus som ger patienterna vård i tid!

tisdag, maj 16, 2006

Ett orimligt obligatorium!

I går kunde man läsa att valdeltagandet i årets kårfullmäktigeval vid Växjö Universitet hamnade på 8.83%. På flertalet av landets universitet och högskolar har likande siffor redovisats. Tydligare än såhär blir det väl knappast aldrig, studentkåren har ingen legitimitet att tala om. Det krävs ett nytänk och en kraftig omorganisering för att studentkårerna skall få den kraft och göra den nytta de möjligen skulle kunna göra. Kårobligatoriet måste avskaffas!

Varje termin är det samma sak. Sveriges studenter tvingas betala kåravgiften och blir därmed medlemmar i studentkåren. Jag har själv studerat under ett flertal år och jag anser att man kan ifrågasätta kårobligatoriet av många anledningar. Att det är principiellt förkastligt är det främsta argumentet, obligatoriet strider mot de mänskliga rättigheterna om föreningsfrihet.

Det går dock alldeles utmärkt att argumentera mot ett obligatorium utifrån många andra aspekter, det låga valdeltagandet och den näst intill obefintliga legitimiteten är ett exempel på detta. Att kåravgiften sällan kommer studenterna till del är en annan. Då kåren sysselsätter sig med en rad andra aktiviteter än att bevaka utbildningar och se till studenters rättigheter, såsom att anordna spex, fester och driva nattklubbar, blir det lätt så att de inaktiva studenterna subventionerar de aktiva studenternas fritidssysselsättningar och festligheter.

Utbildningsbevakningen är i de flesta fall säkert jättebra runt om i landet, problemet är att det är en så pass liten del av kårens verksamhet samtidigt som det skulle kunna skötas på annat sätt än via ett obligatorium. Jag är helt säker på att det hade varit många studenter som hade varit villiga att betala en liten slant för att någon bevakade utbildningen och såg till att högskolan eller universitetet skötte sig. Det är konstigt att man hävdar att man måste ha ett kårobligatorium för detta. Det känns nästan som om kårerna och de som är verksamma inte riktigt själva tror på sitt koncept. Om verksamheten och kårerna verkligen vore så bra för studenterna som kårkramarna ofta vill framhäva vore det väl inget problem om kårobligatoriet avskaffades, då skulle studenterna fortfarande vilja vara medlemmar.

Jag anser att kårobligatoriet bör avskaffas och att Sveriges studenter skall befrias! Jag kommer inte att rösta fel om jag blir invald i riksdagen.

Anna Bergkvist
riksdagskandidat (m)

måndag, maj 15, 2006

Socialdemokrater långt ifrån verkligheten

Man blir ju helt klart mörkrädd ibland när man läser förslag som politiker producerat. Nu senast har det kommit en rad olika förslag från socialdemokraterna som rör rovdjursdebatten som visar på både inkompetens och verklighetsflykt. Jag är en stor djurvän men jag anser dock inte att djur har rättigheter. För mig står rätten att försvara sitt liv och sin egendom betydligt högre än att vissa arter skall ha något slags existensberättigande av naturen given.

Vad som upprör mig är att jordbruksministern Ann-Kristin Nykvist (s) nyligen föreslog att man skall hänga pinglor på jakthundar för att skrämma bort vargen. Ungefär samtidigt föreslog den socialdemokratiska riksdagsledamoten Jan Emanuel Johansson att 40 vargar skall hämtas i Ryssland och inplanteras i Sverige. Givetvis är det inte önskvärt att skjuta ut rovdjuren, men jag anser att vi måste ge människorna rätten att försvara sig och sina tamdjur. Den enda kontakten som socialdemokraterna har haft med vargar har nog varit på Skansen.
Arbetslinjen gäller!

Det går bra för Sverige just nu! Men trots detta så skapas inga fler jobb.
Många av mina vänner känner inte igen sig i den positiva bild av Sverige som presenteras av Socialdemokraterna. De lovas i och för sig nya och högre bidrag men vad hjälper det när de inte har ett jobb att gå till. De känner sig inte lyckligare för den sakens skull. De undrar när jobben kommer?

Att få fler i arbete är en av de viktigaste frågorna, kanske den allra viktigaste. Sverige står inför en omfattande utmaning med en åldrande befolkning. Allt färre arbetar samtidigt som allt fler försörjs av olika bidrag. Idag står 1.5 miljoner människor utanför arbetsmarknaden. De arbetar inte alls eller arbetar inte lika mycket som de skulle vilja. I Växjö är detta mycket påtagligt då akademikerarbetslösheten är stor. Många studenter som egentligen är färdiga med sin utbildning vittnar om att de skriver in sig på kurser och fortsätter läsa enbart för att de inte får ett arbete.

Verkligheten är också den att Sverige har tappat 50~000 industrijobb sedan valet 2002 och att det startas allt för få företag i Sverige. För Kronobergs del är detta mycket allvarligt då en fortsatt minskning av industrijobben i allra högsta grad drabbar vårt län. Delar av vår region har förvisso förskonats från hög arbetslöshet men vi är i stort behov av ett nyföretagande och att de befintliga företagen kan expandera för att säkra välfärden i framtiden.

Vår politik går ut på att fler skall arbeta. Genom arbete får man möjlighet att utvecklas, känna egenvärde och stolthet. Genom arbete och lön får man också större möjlighet att kunna påverka sitt liv. Våra viktigaste åtgärder för att få fler i arbete är sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare, stramare bidrag och bättre villkor för företagen så att nya jobb skapas. För att ge människor en chans att komma tillbaka till arbetslivet efter en längre tids arbetslöshet eller sjukskrivning föreslår vi nystartsjobb. Dessa nystartsjobb är till skillnad från regeringens plusjobb, riktiga jobb och inte konstruerade jobb.

Jag tror att socialdemokraternas problem i mångt och mycket handlar om att de bara sett företag på bild. Socialdemokraterna som en gång i tiden var ett arbetarparti och som visste att grunden till välfärden lades genom hårt arbete, går idag med på att betala människor för att inte arbeta - friåret måste svida i själen hos en gammal hederlig arbetarsosse.

Socialdemokraterna har ingen aning om vad som driver en entreprenör, vad som får en familj att pantsätta sitt hus för att satsa på sin idé. Men har man som jag Gnosjöandan nedärvt i generna och en far son kämpat för sitt företag i med- och i mycket kraftig motvind så vet man vad det innebär att driva ett företag och vad som måste förändras för att fler skall vilja göra likadant. Det handlar bland annat om att minska regelbördan för företagarna. Det är orimligt att man som företagare antas hålla reda på 20.000 sidor lagtext. Sedan vill vi ta bort hindren för människor som vill driva företag att få F-skattsedel. Det handlar ju om en vilja att driva företag och betala sin skatt.