onsdag, maj 30, 2007

Second comming...


Hade utfrågning med Carl Bildt i konstitutionsutskottet igen. De frågor utfrågningen gällde den här gången hade sin utgångspunkt i den lista som publicerats på Dagens Ekos hemsida. En lista med en hel del fel och brister. Det visade sig klart och tydligt att de uppdrag som fanns på listan helt saknade relevans för granskningen. Inte särskilt förvånande men jag tror ändå att det var viktigt att socialdemokraterna och då kanske främst Morgan Johansson fick svar på sina frågor och att han fick möjlighet att ställa följdfrågor.

För mig står det klart att Carl Bildt inte innehar nåhra uppdrag som på något sätt skulle kunna rubba hans förtroende som utrikesminister, snarare tvärtom. De uppdrag som han haft tidigare borde ses som fantastiska meriter och vi borde vara enormt stolta över att vi har en utrikesminister som har dessa erfarenheter.

Carl Bildt uttryckte det själv mycket väl. "Det behöver inte vara en nackdel att ha en utrikesminister som har en viss erfarenhet av världen, som har ett internationellt kontaktnät"

tisdag, maj 29, 2007

När principen är viktigare...

Den borgerliga majoriteten i Växjö kommun sänker skatten med 20 öre per intjänad hundralapp, vilket ger en femtiolapp i handen varje månad för den som tjänar 300 000 kronor om året. Inte mycket att hurra över kan man tycka men jag anser ändå att det är en extremt viktig symbol fråga och en oerhört vital princip.

En skattesänkning sänder positiva signaler till såväl invånare som företag i kommunen. Den borgerliga majoriteten sätter inte sprätt på skattepengarna i onödan, de hushåller med pengarna och satsar på att effektivisera verksamheten. Nu är det bara att hoppas på fortsatta skattesänkningar under mandatperioden.

onsdag, maj 23, 2007

Mer privata inslag i primärvården

Genom att bland annat införa etableringsfrihet för allmänläkare vill vi öka de privata inslagen i primärvården och därigenom öka vårdens tillgänglighet.Regering har redan genomfört flera reformer som syftar till att minska väntetiderna i vården; slopad stopplag för att kunna driva sjukhus i privat regi, en lagstadgad vårdgaranti samt ny teknik för att minska vårdadministrationen, men mer måste göras. Enligt en enkät beställd av organisationen Vårdföretagarna är en snabb tid hos husläkaren den vårdfråga som har högst prioritet hos svenskarna. Jag tror helt klart att vi genom att införa etableringsfrihet för allmänläkare kommer att minska väntetiderna ytterligare.

Informera mera!

Artikel som var inne i Smålandsposten för några dagar sedan...

Det är nu snart tjugo år sedan Berlinmuren föll. Det kalla kriget var över och de fria demokratierna i väst stod som segrare när kommunistdiktaturerna föll. Idag omfattar samarbetet och gemenskapen i både Nato och framförallt i EU många av de forna kommuniststaterna och det ser mycket ljust ut inför framtiden för dessa länder. Men vi får den sakens skull inte glömma historien.

Demoskop presenterade i dagarna en undersökning om svenska skolungdomars kunskap och värderingar om kommunismen. Resultaten är skrämmande. Undersökningen visade att kunskaperna om kommunismens historia och resultat är närmast obefintliga och att det dessutom råder en mycket stor osäkerhet hos svenska skolungdomar om grundläggande värden och begrepp som demokrati, diktatur, marknadsekonomi och planekonomi.

Dagens ungdomar fick lyckligtvis aldrig uppleva förtrycket och fattigdomen som präglade länderna på fel sida av Järnridån. Men det borde vara en naturlig del av utbildningen i skolan att upplysa och utbilda dem kring detta på ett precis lika ingående vis som nazismens brott under andra världskriget genomgås. I undersökningen visade det sig att 90 procent av eleverna inte kände till Gulag (95 procent kände till Auschwitz). Det finns saker i historien som vi bör ägna extra uppmärksamhet, så att de aldrig upprepas igen och så att kampen mot förtryck förs vidare. När ungdomarna tillfrågades om hur många som fallit offer för kommunismen visade det sig att hela 43 procent tror att det totala antalet offer är en miljon eller färre. 18 procent tror, att det är färre än 10.000, världen över, under hela nittonhundratalet. Sanningen är att offren går att räkna i hundratals miljoner.

Vi får heller inte glömma att det finns kommunistiska länder kvar, människor som fortfarande lever under förtryck och förföljelser. Kommunismen skördar fortfarande offer. Därför känns det speciellt skrämmande att 82 procent av de tillfrågade ungdomarna inte tror att Vitryssland är en diktatur.

Siffrorna talar för sig själva. Av de ungdomar som ingick i undersökningen svarade 56 procent "Vet ej" på frågan om de anser att samhällen baserade på västerländsk marknadsekonomi är demokratiska. Än mer uppseendeväckande är kanske att 40 procent anser att kommunismen bidragit till ökat välstånd i världen och 22 procent anser att kommunismen är ett demokratiskt samhällskick.

Skolan har enligt läroplanen till uppgift att förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. När man läser den här undersökningen framstår det som om skolan har misslyckats med den uppgiften. Förslaget har väckts tidigare om en kraftfull informationskampanj angående kommunismens brott mot mänskligheten, men det känns nu mer angeläget och nödvändigt än någonsin.

Anna Bergkvist
Riksdagsledamot (m)

Nya tider kräver nya lösningar

Artikel som var införd i Smålandsposten för några dagar sedan...

Anna Fransson och Lars Wegendal fortsätter i Smålandsposten den 3 maj att försöka utmåla den borgliga alliansen som skapare av gräddfiler där människor inte får vård på lika villkor. Det är beklagligt att dessa två socialdemokrater i stället för att bidra till en konstruktiv debatt om hur vi bäst skall organisera och utveckla sjukvården för Kronobergarna fortsätter att kasta dynga. Detta samtidigt som de inte låtsas om att det var under socialdemokraternas tid som statsministern tog gräddfilen förbi vårdkön och de privata försäkringarna blev en vanligt förekommande realitet.

För oss är det en alldeles självklarhet att god vård är målet men att vägarna dit kan se olika ut. Genom avskaffandet av stopplagen ökar det lokala självstyret samtidigt som nya vägar mot en mer kvalitativ, patientorienterad och kostnadseffektiv vård öppnas.
Alla riksdagspartier är fullständigt eniga om att den svenska sjukvården skall vara solidariskt finansierad, dvs. betalas via skattesedel och ges efter behov. Detta är en absolut självklarhet. Med en dåres envishet försöker nu Fransson och Wegendal föra ut sitt skrämselbudskap om följderna av stopplagens avskaffande. Repetition är kunskapens moder brukar det heta, och repetition tycks också krävas för att Fransson och Wegendal ska inse att vi idag inte har några konkreta utförsäljningsplaner. Något de ständigt efterfrågar.

Vad slopandet av stopplagen innebär är att makten flyttas från nationell nivå till lokal nivå. Regeringen och den borgliga majoriteten i riksdagen har tilltro till att de folkvalda runt om i Sveriges landsting är kapabla att fatta besluten om hur sjukvården lokalt ur ett patientperspektiv bäst organiseras. Stopplagens avskaffande innebär att nya vägar öppnas och det står oss fritt att välja vilken väg vi skall gå.

Vi i alliansen har en öppen men pragmatisk inställning till vård som drivs i alternativ form. Vår uppfattning är att det är önskvärt och bra för patienterna med fler alternativ och fler aktörer. Det kommer med all säkerhet i framtiden bli aktuellt med exempelvis avknoppningar av verksamhet där personalen tar över driften och upphandlingar av vissa delar av sjukvården. Samtidigt är vår uppfattning att driftsformen i sig själv löser väldigt få problem, om ens några. Socialdemokraterna lider dock av en allvarlig övertro till att all vård bäst drivs i offentlig regi och vägrar tänka i nya banor.

När Fransson och Wegendal ser försäkringspatienter som ett hot ser vi dessa som en möjlighet för sjukhusen att bättre utnyttja sjukhusens resurser i form utav outnyttjade lokaler och utrusning. Varför inte använda en mycket kostsam operationssal även på kvällstid om den möjligheten finns? Inkomsterna kan i sin tur användas för att utveckla och förbättra vården, med andra ord ge skattebetalarna mer valuta för pengarna. Fransson tycks också tala med kluvna tungor då hon på senaste landstingsstyrelse sammanträdet undrade om inte försäkringspatienter skulle kunna vara en inkomstkälla och ett sätt att förbättra landstinget Kronbergs ansträngda ekonomi.

Med en ödmjuk inställning tar vi oss an de viktiga frågorna om hur tillgängligheten kan bli bättre, kvalitén höjas och patienternas ställning inom sjukvården stärkas. Stopplagens avskaffande ökar möjligheterna till mångfald. En mångfald som är en möjlighet att utveckla sjukvården där en blandning av offentliga, privata och ideella aktörer verkar för att göra Kronobergs sjukvård ännu bättre.

Suzanne Frank (m) Anna Bergkvist (m)
Landstingsstyrelsens ordf. Riksdagsledamot

fredag, maj 11, 2007

Dum dummare...

I Halmstad verkar vi ha en smart kille...not. Fullmäktigeledamoten Michael Zand i Halmstad lämnar moderaterna och närmar sig i stället Sverigedemokraterna. Jag tycker iofs är det är ganska bra när dessa personer lämnar vårt parti för uppenbarligen så sympartiserar de inte med våra åsikter. Jag tycker dock att det är tragist att de hamnat på våra listor från början. I detta fallet blir det än värre eftersom om han väljer att stödja Sverigedemokraterna skulle det ge partiet en vågmästarställning i kommunen.

Michael anser att Sverige tagit emot alltför många invandrare på kort tid och endast en bråkdel har varit flyktingar. För det första har han fel i detta men det är inte poängen. Poängen är att vi nu mer än någonsin faktiskt behöver en invandring. Vi har en åldrande befolkning som kommer att skapa behov inom vården, omsorgen och tjänstesektorn i stort, men också lämna stora luckor efter sig när de lämnar arbetsmarknaden. Till det kommer vårt behov av att förnya svensk arbetsmarknad och göra det möjligt för nya idéer att växa och nya jobb att komma till. Något som invandrare är bra på. Det är viktigt att komma ihåg att de som kommer hit är oftast starka människor, med drivkraft och ambitioner.

Att människor som är förföljda skall kunna få en fristad i Sverige är för mig en självklarhet och något som jag är mycket stolt över att vi faktiskt kan erbjuda.

Fler praktikanter

Det kommer allt fler rapporter om att skolans kontakter med arbetslivet stadigt försämras. Flera kommuner har på senare tid helt tagit bort praon för sina elever vilket har skapat en oroande utveckling. Jag tycker att detta är oerhört synd. Det var inte länge sedan som jag hade tre paroelever hos mig en vecka i riksdagen och jag är övertygad om att det var minst lika givande för dem som det var för mig.

Jag tycker att skolans kontakter med det omgivande samhället borde öka istället för att minska. Idag har vi en skola där många vantrivs och där var 4:e elev går ur skolan utan fullständiga betyg. För många av dessa elever kan det bli tufft att få jobb. Jag tror att prao kan vara en bra inkörsport till arbetslivet eller kanske kan praon rent av fungera som en kick därbak att nu är det dags att jag sätter igång och pluggar om jag skall få det där jobbet eller nu är det dags att jag sätter igång ocg pluggar annars finns risken att jag måste ta det där jobbet.

Orsakerna till att flera skolor har dragit in praon tycks bero på att det är svårt för skolorna att få fram praoplatser till eleverna, men också att arbetsmiljöverket har skärpt sina riktlinjer vilket skapar merarbete för skolorna eller ibland t.o.m hindrar dem. Detta måste ju gå att lösa på ett bra sätt.

Svenska spel hycklar...som vanligt

Svenska Spel har för flera miljoner lanserat Trisslotten i Litauen. Det är tillsammans med Litauiska företaget Olijefa i ett gemensamt dotterbolag, Winloto, som den internationella spelsatsningen görs. Svenska Spel är alltså en utländsk aktör i ett annat europeiskt land. Men i Sverige skall utlänska aktörer bekämpas med näbbar och klor. Är inte detta lite märkligt?

Det Svenska spel gör just nu är samma sak som de vill hindra andra aktörer att göra i Sverige. Kan det bli mer uppenbart att det bara handlar om pengar och inget annat? Det är dock inte första och knappast sista gången som ett statligt bolag beter sig på detta vis. Vin och Sprit har länge annonserat och gjort reklam i andra länder samt köpt upp billiga vodkamärken utan vidare kvalité som riktar sig direkt till dem som inte har så mycket pengar.

De legitimerar sin närvara i Litauen med att de fått nödvändiga licenser och menar att det skiljer dem från de spelbolag som verkar i Sverige över Internet utan licens. Men den egentliga skillnaden är att Litauen tillåter andra aktörer medan Sverige inte gör det. Jag tycker att Sverige omedelbart ska öppna möjligheterna för andra licensierade spelbolag och sätta lite press på hycklarna.

torsdag, maj 10, 2007

Positivt behandlad motion

I höstas skrev jag en motion som handlade om att utreda möjligheterna att förändra jaktförordningen (JF) så att funktionshindrade har större möjlighet att delta i jakt. Idag är frågan uppe kammaren. Min motion kommer förvisso inte att bifallas men det behandlas ändå mycket bra och förhoppningsvis så kommer det innträffa en förändring av JF inom kort så att funktionshindrade kan vara med ute i skogen. Det känns nice....

Enligt 31 § första stycket jaktlagen (1987:259) får jakt inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel, och sådana får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar. Syftet med bestämmelsen är att förbjuda användning av metoder som avleder viltets uppmärksamhet från den jagande eller underlättar jakten på ett sätt som kan göra att användningen inverkar till den jagandes fördel (bet. 2005/06:MJU16). Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket kan, beroende på vilken viltart jakten avser, med stöd av 21 § jaktförordningen i det enskilda fallet medge undantag från förbudet i 31 § jaktlagen.

I en skrivelse den 12 augusti 2004 har Svenska Jägareförbundet och Handikappförbundens samarbetsorgan begärt att 21 § jaktförordningen ändras så att permanenta rörelsehinder hos en person ska utgöra skäl för undantag från bestämmelsen i 31 § jaktlagen om förbud mot att bedriva jakt från motordrivet fortskaffningsmedel. Utskottet har tidigare redovisat att ärendet bereds inom Regeringskansliet (bet. 2004/05:MJU7 s. 29 och 2005/06:MJU16). Utskottet uttalade i april 2006 att arbetet med förordningsändringen planerades bli slutfört under våren 2006. Enligt nu inhämtade uppgifter planeras arbetet kunna slutföras under våren 2007. Utskottet förutsätter att frågans fortsatta handläggning kommer att ske utan onödigt dröjsmål och föreslår att motion MJ272 (m) lämnas utan vidare åtgärd i avvaktan på resultatet av det fortsatta arbetet.

I brist på opposition

För några dagar sedan var det dags för oppositionen att presentera sitt alternativ. Trots Mona Sahlins försök till att hålla ihop vänstern finns det bara en slutsats att dra av deras försök till gemensam oppositionspolitik – ett totalt misslyckande.

Det tog sju månader för vänstersamarbetet att falla samman. Det enda de tre oppositionspartierna är överens om i sina ”skuggbudgetar” är att inte återupprätta arbetslinjen. Det skall återigen bli mer lönsamt att inte jobba om de tre vänsterpartierna får bestämma.

Socialdemokraterna vill behålla regeringens jobbavdrag, vänstern vill slopa det helt och miljöpartiet bygga ut det. De är endast överens till att höja a-kassan till 80 procent, men redovisar inte vem som ska betala eller vem som får del av det. Att räkna ihop vänsterns och miljöpartiets löften samtidigt som socialdemokraterna lovar en återhållsam budget går helt enkelt inte ihop.

Kommunist Javisst

Demoskop presenterade i dagarna en undersökning om svenska skolungdomars kunskap och värderingar om kommunismen. Resultaten är skrämmande. Undersökningen visade att kunskaperna om ämnen relaterade till kommunismen är närmast obefintliga och att det dessutom råder en mycket stor osäkerhet hos svenska skolungdomar om grundläggande värden och begrepp som demokrati, diktatur, marknadsekonomi och planekonomi.

I undersökningen visade det sig att 90% av eleverna inte kände till Gulag (95% kände till Auschwitz). Vissa saker i historien bör vi helt enkelt ägna extra uppmärksamhet kring så att det aldrig upprepas igen och så att kampen mot förtryck förs vidare. När ungdomarna tillfrågades om hur många som fallit offer för kommunismen var det 43% som tror att det totala antalet offer är en miljon eller färre. 18% tror, att det är färre än 10.000, världen över, under hela nittonhundratalet.

Siffrorna talar för sig själv. Av de ungdomar som ingick i undersökningen svarade 56 procent "Vet ej" på frågan om de anser att samhällen baserade på västerländsk marknadsekonomi är demokratiska. Än mer skrämmande är kanske att 40 procent anser att kommunismen bidragit till ökat välstånd i världen och 22 procent anser att kommunismen är ett demokratiskt samhällskick.

82% av de tillfrågade ungdomarna inte tror att Vitryssland är en diktatur. Känns som om det kan vara dags för landets skolor att ta ett seriöst grepp om den här frågan.