måndag, november 06, 2006

Avskaffa förbudet mot blyammunition på fast mark

Inte den mest frihetrevolutionerande motionen kanske men nog så viktig för Sveriges 300.000 jägare och skyttar. Nu när miljöpartiet inte har det enorma inflytande de hade tidigare borde detta vara en självklarhet.

Avskaffa förbudet mot blyammunition på fast mark

Jag motsätter mig ett förbud mot användning av blyammunition i alla sammanhang utom vad gäller användning av blyhagel vid jakt på våtmarker samt vid skytte mot lerduvor. De främsta skälen till att avskaffa förbudet är att det vetenskapliga underlaget för att påvisa en miljörisk som grund för ytterligare förbud är otillräckligt. Det finns helt enkelt inte några miljömässigt ”mer säkra” och i övrigt fullgoda alternativ till bly i de aktuella sammanhangen.

Ett förbud mot blykulor vid skytte får negativa konsekvenser för den svenska jaktskytteträningen med åtföljande risk för onödiga skadskjutningar. Djurskyddsaspekten kräver en regelbunden jaktskytteträning hos landets 280.000 jägare. Risken för ökad andel skadskjutningar med alternativa material är överhängande och därmed ökar också risken för att djur orsakas onödigt lidande.

Ett utökat förbud mot blyad ammunition saknar enligt mig relevans, underminerar samtidigt trovärdigheten för hela blyfrågan och riskerar att bli ett stort djurskyddsproblem. För att jägarna skall kunna hålla etiken i jakten hög krävs övningsskytte. Förbudet kommer att göra det både svårare och dyrare att träna skytte. Det kommer tveklöst att bli dyrare att jaga med annan ammunition samt att köpa nya gevär. Detta kommer till slut att leda till att färre jägare väljer att jaga och att viltet som på sikt kommer att öka. Detta innebär i sin tur fler djur på vägarna med fler bilolyckor som följd.

De ekonomiska och praktiska konsekvenserna för jaktskytteträningen av ett förbud mot användningen av blykulor kommer att leda till oöverstigliga problem för den absoluta merparten av landets skjutbanor. De investeringar i miljökulfång, eller andra typer av miljöinriktade åtgärder - som skulle komma att krävas för att fortsätta verksamheten är i de allra flesta fall orealistiska med hänsyn till de ekonomiska förutsättningar som gäller inom verksamheten. Den absoluta merparten av landets skjutbanor drivs helt på ideella grunder. De miljömässiga kraven kommer därför att lägga en död hand över stora delar av skytteverksamheten. Åtskilliga vetenskapliga undersökningar avseende skjutvallar visar att blyläckaget är näst intill obefintligt.

Stålhagel är det enda reella alternativet till bly. Stålhagel måste dock vara betydligt större än blyhagel för att få godtagbar verkan i vilt. En effekt av det planerade blyförbudet är att ett stort antal kul- och hagelvapen blir olämpliga eller förbjudna att använda. Stora mängder vapen måste därför nyanskaffas. Principiellt innebär också detta att vapentillstånden på dessa vapen borde återkallas och att nya vapen måste införskaffas.

Risken för att hagel och kulor fastnar i träd ökar om bly ersätts med till exempel stål. Stålhagel, och stålkulor som hamnar i träd kommer förr eller senare påverka träindustrins möjligheter negativt att ta till vara virket på bästa sätt. Dessutom kan stål till skillnad mot bly skada sågklingor och andra bearbetningsredskap.

Förbudet får kraftigt negativa effekter på såväl det jaktetiska området som på vapen- och skytteområdet. Det ger också negativa effekter på jakten, vilket riskerar att öka antalet trafikolyckor. Det vetenskapliga stödet för att blyammunition har negativa effekter på miljön saknas dessutom, så det saknas påvisbara positiva effekter.

Inga kommentarer: