måndag, mars 26, 2007

Höjning av viltvårdsavgiften

Regeringen har beslutat att höja viltvårdsavgiften från 200 kr till 300 kr per jaktår genom en ändring i 49 § jaktförordningen (1987:905). Man menar att höjningen krävs för att vända Viltvårdsfondens negativa utveckling och därmed kunna säkerställa nuvarande nivå på viltvårdsarbetet bl.a. genom bidrag till jägarorganisationerna. Jag kan i o f s hålla med om detta men jag hoppas innerligt att regeringen också kommer att kompensera jägarna för detta på något sätt. Till exempelt kan jag tycka att det är en aning paradoxalltatt det är jägarna via den här avgiften som faktiskt bekostar utökningen av rovdjurstammen trots att de faktiskt är motståndare till att denna skall utvidgas ytterligare. Det vore väl istället rimligt att det är staten själva som beslutat om olika åtgärder som också står för notan. Jag har dock fullt förtroende för jordbruksministern, Eskil Erlandsson, och litar på att han rättar till det som är fel i detta avseendet.

Lite info om avgiften...

Hur används medlen idag?
Medlen i Viltvårdsfonden används för att främja viltvården och för andra liknande ändamål som är förenliga med jaktlagens syfte, bland annat går ca 60 procent av bidragen från fonden till jägarorganisationernas arbete med jakt- och viltvård och ca 20 procent av bidragen lämnas till viltforskning. Driften av jaktkorts- och jägarexamensregistren, kostnader för jaktkortsblanketter och SVAs viltverksamhet finansieras också med bidrag från fonden. Dessa områden motsvarar ungefär 10 procent av det totala bidragen beviljade från fonden. Användningen av medlen grundar sig på de överväganden som gjordes i prop. 1999/2000:73 om Jaktens villkor.

Viltvårdsavgift skall erläggas av alla över 18 år som avser att bedriva jakt under jaktåret samt de personer under 18 år som har egen licens på jaktvapen. Viltvårdsavgiften är en ersättning som jägarna betalar till den statliga Viltvårdsfonden för att få skörda av landets viltbestånd. Viltvårdsavgiften skall användas för att främja viltvården i landet.

Inga kommentarer: