torsdag, maj 10, 2007

Positivt behandlad motion

I höstas skrev jag en motion som handlade om att utreda möjligheterna att förändra jaktförordningen (JF) så att funktionshindrade har större möjlighet att delta i jakt. Idag är frågan uppe kammaren. Min motion kommer förvisso inte att bifallas men det behandlas ändå mycket bra och förhoppningsvis så kommer det innträffa en förändring av JF inom kort så att funktionshindrade kan vara med ute i skogen. Det känns nice....

Enligt 31 § första stycket jaktlagen (1987:259) får jakt inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel, och sådana får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar. Syftet med bestämmelsen är att förbjuda användning av metoder som avleder viltets uppmärksamhet från den jagande eller underlättar jakten på ett sätt som kan göra att användningen inverkar till den jagandes fördel (bet. 2005/06:MJU16). Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket kan, beroende på vilken viltart jakten avser, med stöd av 21 § jaktförordningen i det enskilda fallet medge undantag från förbudet i 31 § jaktlagen.

I en skrivelse den 12 augusti 2004 har Svenska Jägareförbundet och Handikappförbundens samarbetsorgan begärt att 21 § jaktförordningen ändras så att permanenta rörelsehinder hos en person ska utgöra skäl för undantag från bestämmelsen i 31 § jaktlagen om förbud mot att bedriva jakt från motordrivet fortskaffningsmedel. Utskottet har tidigare redovisat att ärendet bereds inom Regeringskansliet (bet. 2004/05:MJU7 s. 29 och 2005/06:MJU16). Utskottet uttalade i april 2006 att arbetet med förordningsändringen planerades bli slutfört under våren 2006. Enligt nu inhämtade uppgifter planeras arbetet kunna slutföras under våren 2007. Utskottet förutsätter att frågans fortsatta handläggning kommer att ske utan onödigt dröjsmål och föreslår att motion MJ272 (m) lämnas utan vidare åtgärd i avvaktan på resultatet av det fortsatta arbetet.

Inga kommentarer: