onsdag, maj 23, 2007

Nya tider kräver nya lösningar

Artikel som var införd i Smålandsposten för några dagar sedan...

Anna Fransson och Lars Wegendal fortsätter i Smålandsposten den 3 maj att försöka utmåla den borgliga alliansen som skapare av gräddfiler där människor inte får vård på lika villkor. Det är beklagligt att dessa två socialdemokrater i stället för att bidra till en konstruktiv debatt om hur vi bäst skall organisera och utveckla sjukvården för Kronobergarna fortsätter att kasta dynga. Detta samtidigt som de inte låtsas om att det var under socialdemokraternas tid som statsministern tog gräddfilen förbi vårdkön och de privata försäkringarna blev en vanligt förekommande realitet.

För oss är det en alldeles självklarhet att god vård är målet men att vägarna dit kan se olika ut. Genom avskaffandet av stopplagen ökar det lokala självstyret samtidigt som nya vägar mot en mer kvalitativ, patientorienterad och kostnadseffektiv vård öppnas.
Alla riksdagspartier är fullständigt eniga om att den svenska sjukvården skall vara solidariskt finansierad, dvs. betalas via skattesedel och ges efter behov. Detta är en absolut självklarhet. Med en dåres envishet försöker nu Fransson och Wegendal föra ut sitt skrämselbudskap om följderna av stopplagens avskaffande. Repetition är kunskapens moder brukar det heta, och repetition tycks också krävas för att Fransson och Wegendal ska inse att vi idag inte har några konkreta utförsäljningsplaner. Något de ständigt efterfrågar.

Vad slopandet av stopplagen innebär är att makten flyttas från nationell nivå till lokal nivå. Regeringen och den borgliga majoriteten i riksdagen har tilltro till att de folkvalda runt om i Sveriges landsting är kapabla att fatta besluten om hur sjukvården lokalt ur ett patientperspektiv bäst organiseras. Stopplagens avskaffande innebär att nya vägar öppnas och det står oss fritt att välja vilken väg vi skall gå.

Vi i alliansen har en öppen men pragmatisk inställning till vård som drivs i alternativ form. Vår uppfattning är att det är önskvärt och bra för patienterna med fler alternativ och fler aktörer. Det kommer med all säkerhet i framtiden bli aktuellt med exempelvis avknoppningar av verksamhet där personalen tar över driften och upphandlingar av vissa delar av sjukvården. Samtidigt är vår uppfattning att driftsformen i sig själv löser väldigt få problem, om ens några. Socialdemokraterna lider dock av en allvarlig övertro till att all vård bäst drivs i offentlig regi och vägrar tänka i nya banor.

När Fransson och Wegendal ser försäkringspatienter som ett hot ser vi dessa som en möjlighet för sjukhusen att bättre utnyttja sjukhusens resurser i form utav outnyttjade lokaler och utrusning. Varför inte använda en mycket kostsam operationssal även på kvällstid om den möjligheten finns? Inkomsterna kan i sin tur användas för att utveckla och förbättra vården, med andra ord ge skattebetalarna mer valuta för pengarna. Fransson tycks också tala med kluvna tungor då hon på senaste landstingsstyrelse sammanträdet undrade om inte försäkringspatienter skulle kunna vara en inkomstkälla och ett sätt att förbättra landstinget Kronbergs ansträngda ekonomi.

Med en ödmjuk inställning tar vi oss an de viktiga frågorna om hur tillgängligheten kan bli bättre, kvalitén höjas och patienternas ställning inom sjukvården stärkas. Stopplagens avskaffande ökar möjligheterna till mångfald. En mångfald som är en möjlighet att utveckla sjukvården där en blandning av offentliga, privata och ideella aktörer verkar för att göra Kronobergs sjukvård ännu bättre.

Suzanne Frank (m) Anna Bergkvist (m)
Landstingsstyrelsens ordf. Riksdagsledamot

Inga kommentarer: