torsdag, april 03, 2008

Äntligen - Öppnare regler för arbetskraftsinvandring

Det är verkligen med stor glödje som jag läste regeringens förslag om nya regler för arbetskraftsinvandring som överlämnades till Lagrådet i förra veckan. Detta är helt klart ett steg i rätt riktigt och ligger väl i linje med den motion som jag skrev till riksdagen i höstas. Förslaget innebär att möjligheterna till arbetskraftsinvandring ökar och att det därmed blir lättare för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från länder utanför EU/EES och Schweiz. Vad som är extra glädjande men kanske inte särskilt förvånande är att Lagrådsremissen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de Gröna. Skall bli kul att se och MP väljer att samarbeta med S i detta avseendet.

Nedan finner ni min motion på ämnet...

Fri arbetskraftsinvandring
Invandring och migration har ofta stor betydelse för utvecklingen i såväl ursprungsländer som destinationsländer. Vi har en lång historia av migration i Sverige, både när det gäller de valloner som flyttade till Sverige på 1600-talet och de många svenskar som på 1800-talet utvandrade till Amerika. Jag ser möjlighet till rörlighet som någonting positivt. Politiken har dock inte alltid förmått att hantera många av de frågor som rör migration och integration, vare sig det gäller att ta tillvara möjligheter eller undanröja problem. Det är en trend som nu är på väg att vända.
Sverige står idag inför många utmaningar. Vi har en åldrande befolkning som kommer att skapa behov inom vården, omsorgen och tjänstesektorn i stort, men också lämna stora luckor efter sig när de lämnar arbetsmarknaden. I länder med demografiska obalanser, såsom Sverige, har invandringen en tendens att minska generationsklyftan eftersom invandrargruppen är betydligt yngre än befolkningsgenomsnittet.
Till det kommer vårt behov av att förnya svensk arbetsmarknad och göra det möjligt för nya idéer att växa och nya jobb att komma till. Vi måste ständigt vara i rörelse framåt och komma vidare för att inte halka efter eller bli omsprungna av andra som är mer kreativa.
Ett sätt att vitalisera och stödja upp den svenska utvecklingen är att göra det möjligt för andra att komma hit och bidra med sina kunskaper. Precis som många duktiga svenskar väljer att resa ut i världen och arbeta, ta in nya intryck och bidra till välståndsutvecklingen ska vi välkomna dem som vill berika svensk arbetsmarknad och svenskt företagande. Det är bra att människor vill komma till Sverige. Det betyder att Sverige är ett attraktivt land att leva, bo och arbeta i.
Arbetskraftsinvandring möjliggör för enskilda individer att förverkliga livsmål genom att exempelvis höja sina löner och få drägligare arbetsvillkor. Historiskt sett har invandringen fört med sig nya impulser och ambitioner som berikat samhällsutvecklingen. Invandringen är en ingrediens i skapandet av en starkare och konkurrenskraftigare ekonomi, eftersom den möjliggör större specialisering på arbetsmarknaden, tillsätter uppkomna vakanser (lediga arbeten) och genom att invandrare i egenskap av konsumenter vidgar storleken på den inhemska marknaden.
Flera rapporter och många företagare vittnar nu om att det på allt fler områden saknas utbildad arbetskraft. Det kan hota tillväxten. Svensk arbetsmarknad går som tåget. Sysselsättningen ökar och prognoserna är fortsatt positiva. Detta är naturligtvis oerhört glädjande men ställer till enorma problem för vissa företag som kanske tvingas tacka nej till stororder på grund av att de inte har anställda som kan producera varan. Om ingenting görs för att motverka de ökande rekryteringsproblemen hotas den goda utvecklingen på arbetsmarknaden. Därmed kan tillväxten mattas.
Det kommer att råda konkurrens om den utländska arbetskraften i framtiden. Den demografiska obalansen i Sverige har sin motsvarighet i länder som Tyskland, Italien och Spanien, som står inför ännu större utmaningar än vi. I den konkurrensen står sig svenska löner dåligt – vi kan inte räkna med att den utländska arbetskraften kommer hit utan att vi aktivt tar initiativ till det. Därför är det önskvärt och nödvändigt att vi ligger i framkant i den europeiska integrationsprocessen och vinner konkurrensfördelar genom att tidigt öppna för arbetskraftsinvandring.
Vi bör snarast eliminera de hinder som finns för medborgare utanför EU att komma till Sverige. Det är orimligt att i praktiken ha stängda gränser när välfärdsstaten står inför så kraftiga utmaningar. Det finns inga argument för att neka invandrare som har ett arbetserbjudande att komma till Sverige och bidra till vår välfärd och utveckling. En arbetsförsäkran borde leda till snabb handläggningstid och ett omedelbart uppehållstillstånd och arbetstillstånd.
Dagens problem är inte att lagen är för generös och därmed möjliggör lönedumpning, utan tvärtom att gränserna är stängda.
Stockholm den 3 oktober 2007
Anna Bergkvist (m)

Inga kommentarer: