onsdag, juni 04, 2008

Nya regler om sjukförsäkringen

I dag debatteras sjukförsäkringen för fulla muggar i kammaren. Jag anser att det är på sin plats att klargöra vissa missförstånd och viss dessinformation som har spridits den senaste tiden i både media och allmänt i debatten. LO har verkligen varit högst tveksamma i sin kampanj där de bland annat hängt ut enskilda riksdagsledamöter med rena lögner och skickat brev till grannar och familj till riksdagsledamöter i alliansen och även i dessa brev har rena lögner presenterats.

Jag förväntade mig nästan att mina föräldrar skulle få ett brev från LO där de frågade mina föräldrar om de var medvetna om vad deras dotter höll på med. samt att de skulle anklaga mina föräldrar för en dålig uppfostran. Brevet kom dock aldrig...

Våra utgångspunkter med de nya reglerna i sjukförsäkringen är kort och gott att:

Vi vill ha kortare väg till ett friskare liv.
Vi vill att människor ska våga försöka.
Vi vill att arbetsgivare ska vilja anställa.

Sjukförsäkring – nya regler

Fasta tidsgränser
Vi vill ersätta långa passiva sjukskrivningar med aktiva åtgärder. Därför gör vi regelverket i sjukförsäkringen tydligare genom att lagfästa hur prövningen av arbetsförmåga ska gå till. De första tre månaderna i ett sjukfall ska arbetsförmågan prövas mot de ursprungliga arbetsuppgifterna, månad 4-6 mot den egna arbetsgivarens arbetsuppgifter och efter månad 6 ska arbetsförmågan i regel prövas mot hela arbetsmarknaden. Detta kallas rehabiliteringskedjan.

Skyddad tid

Istället för att pröva arbetsförmågan mot andra jobb på arbetsmarknaden redan efter 3 veckors sjukskrivning, vilket kan ske med de nuvarande reglerna, så inför vi en skyddad tid på 6 månader då arbetsförmågan endast prövas mot arbetsuppgifter hos den egna arbetsgivaren.Parallellt med detta kan stöd och hjälp via arbetsförmedlingen påbörjas för den som har behov av att byta arbete eller vill pröva på andra arbetsuppgifter.

Stärkt arbetsrätt
Istället för att behöva säga upp sig från sitt gamla arbete för att prova på ett annat jobb så inför vi en rätt till tjänstledighet för den som vill prova på ett annat yrke som kanske passar den egna arbetsförmågan bättre.

Förlängd sjukpenning
Vi tar bort den obligatoriska prövningen av förtidspension efter ett års sjukskrivning med en ersättningsnivå på 64%. Istället inför vi en förlängd sjukpenning med 75% i ersättningsnivå. Kan betalas ut i upp till 18 månader till alla som har nedsatt arbetsförmåga i förhållande till hela arbetsmarknaden.

Jobb- och utvecklingsgarantin, tredje fasen
För den som efter 12+18 månaders sjukskrivning fortfarande inte kommit tillbaka i arbete och heller inte har nedsatt arbetsförmåga för all framtid, kommer jobb och utvecklingsgarantins tredje fas att bli aktuell. Hur den kommer att utformas och vilken ersättningsnivå som ska gälla arbetar Regeringskansliet med för närvarande. Dessa personer ska alltså inte komma att påverka antalet personer med försörjningsstöd i kommunerna.(Detta har felaktigt i media kallats för resursjobb)

Extra pengar till rehabilitering och företagshälsovård:Vi inför en rehabiliteringsgaranti och förstärker företagshälsovården. 3,4 miljarder kronor extra satsas på dessa reformer de närmsta tre åren.

Nyfriskjobb:För att göra det attraktivare för arbetsgivare att anställa den som varit sjukfrånvarande länge så införde vi de s.k. Nyfriskjobben vid årsskiftet (dubbla nystartsjobb).

Fler vägar tillbaka
Vi inför också en möjlighet för den som har beviljats permanent förtidspension att arbeta utan att rätten till förtidspension ifrågasätts.(Proposition har just överlämnats till Riksdagen)

Reformens syfte
Hela syftet med rehabiliteringsreformen är att ersätta dagens system med långa passiva sjukskrivningar med tidiga och aktiva rehabiliteringsinsatser. Vi vill sänka trösklarna och göra det lättare att återgå i arbete.

I korthet så handlar det om att skapa en kortare väg till ett friskare liv.

Inga kommentarer: