måndag, december 03, 2007

Reklam ger mångfald och valfrihet i radio och tv!

Mitt inlägg i debatten rörande reklam i Tv och radio...

Anf. 139 ANNA BERGKVIST (m):
Herr talman! Kära lyssnare och kära riksdagskolleger! Det förslag som vi debatterar i dag handlar som sagt om annonstid i radio och tv. Förändringarna som föreslås i propositionen innebär att svenska bolag från och med den 1 februari 2008 ska få rätt att sända reklam i lika stor utsträckning som konkurrerande bolag som har valt att lägga sin verksamhet i andra länder och sända därifrån.
Förslaget innebär rent konkret att bolagen får sända reklam i högst tolv minuter per timme och att reklam får utgöra högst 15 procent av sändningstiden under ett dygn. Förslaget innebär också att den kommersiella radion får rätt att sända reklam enligt samma regler. De nu föreslagna förändringarna i propositionen kommer nu att stå i överensstämmelse med EU:s tv-direktiv.
Det är dock viktigt att poängtera att förslaget inte har uppkommit på grund av det nya tv-direktivet eftersom de krav som finns uppställda där är av minimikaraktär och i sig inte förhindrar att Sverige har strängare regler, vilket också Helene Petersson tog upp i sitt anförande.
Oppositionen anser att vi ska vänta med att göra förändringarna och invänta eventuella regelförändringar i EU. Vi menar dock att vi inte kan låta bli att göra förändringen bara för att EU i framtiden eventuellt kan komma att ändra sina regler. Den argumentationen håller helt enkelt inte. Den närmast kommande regelförändringen på detta område inom EU behöver vi inte invänta eftersom det förslaget inte innebär några förändringar jämfört med den nu debatterade propositionen.
Det råder hård konkurrens mellan olika kanaler. Att vi i Sverige har andra och hårdare regler för de kanaler som sänder från Sverige snedvrider konkurrensen och skapar drivkraft för programföretag, som kanske i första hand vänder sig till svenska tittare, att etablera sig utomlands. Det är mycket beklagligt att vi kanske på så vis går miste om och riskerar svenska jobb. Vi vill ge företag som har valt att etablera sig i Sverige samma förutsättningar som de företag som har valt att förlägga sin verksamhet utomlands och sända från ett annat land.
Den nuvarande lagstiftningen gör det också svårare att upprätthålla de svenska reglerna för alkoholreklam och reklam som riktar sig till barn – något som vi här i kammaren brukar sätta högt.
De svenska reglerna om tv-reklam kom till i en tid då medielandskapet såg annorlunda ut. Regelverket har förändrats många gånger sedan dess. Det är nu dags att förändra dessa regler igen när verkligheten i medielandskapet ännu en gång har sprungit ifrån den svenska riksdagen.
I dag når en oändlig mängd tv-kanaler från alla jordens hörn svenska tv-tittare. Det är en fantastisk utveckling som ger oss möjlighet att på ett helt annat sätt inhämta information och följa utvecklingen i andra länder med egna ögon och öron. Att vi har möjlighet att ta del av ett stort spektrum av tv- och radiokanaler och själva välja vad vi ska lyssna på ökar både valfriheten och mångfalden. Jag tror inte att detta hade varit möjligt i samma utsträckning utan möjlighet till reklamfinansierad radio och tv.
Herr talman! Med anledning av det som jag har anfört yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationen.

Anf. 140 HELENE PETERSSON i Stockaryd (s) replik:
Herr talman! Jag är inte förvånad över att Anna Bergkvist har den argumentationen. Om vi går tillbaka och tittar på de reservationer och motioner som har gällt annonstid i radio och tv vill ju Moderaterna inte ha några begränsningar alls. Ni vill till och med avskaffa EU-direktivet över huvud taget, enligt de tidigare motionerna.
Anna Bergkvist säger ett par saker som jag reagerade på och som inte riktigt är med sanningen överensstämmande.
Du säger att man kommer att följa tv-direktivet. Men tv-direktivet har några inslag som vi inte har i det svenska regelverket. Jag läser här att villkoren blir mer lika för de olika kanalerna, men att det fortfarande finns skillnader. Sponsringsmeddelande räknas exempelvis inte in i reklamgränsen i EU på det sätt som man gör i Sverige. I det nya tv-direktivet, som Anna Bergkvist och majoriteten inte vill invänta, föreslås att reklambegränsningen per dygn ska avskaffas. Det gör att de utlandssända kanalerna fortfarande kommer att kunna visa mer reklam.
Det här är inte något som vi vill ha. Vi kommer inte att yrka bifall till det bara för att reglerna blir bättre och bättre. Faktum är att det händer saker på tv-direktivets område. Det är ett av skälen till att vi tycker att vi kan avvakta med detta.

Anf. 141 ANNA BERGKVIST (m) replik:
Herr talman! Det är mycket möjligt att det kommer att ske många förändringar på EU-planet inom det här området. Med tanke på det kommande ärendet är det uppenbart att detta är en bransch i stor förändring. Det är mycket möjligt att vi kommer att få göra förändringar i framtiden. Det kommer vi med all säkerhet att få göra. Det är inget som hindrar att vi gör det. Det är inte ett argument för att inte göra de förändringar som vi står inför nu för att göra det bättre för de svenska företag som har valt att etablera sig i Sverige. Jag tycker att det visar att vi ändå är villiga att följa gängse regler i EU. På så sätt kan vi stärka vår position när det till exempel gäller reklam som direkt riktar sig till barn samt den omdebatterade alkoholreklamen. Det kan stärka vår position och föra fram vår åsikt i EU. Det kanske kan påverka dem i en riktning som går mer åt vårt håll där vi har restriktivare regler.
I ditt anförande talade du om de undersökningar som har gjorts och att svenskar i gemen inte tycker om reklamavbrotten och inte tycker om reklam. Har man också ställt frågan om man är för valfriheten och mångfalden av tv-kanaler? Jag har svårt att se alternativet.
Är ni till exempel villiga att i stället subventionera de här kanalernas verksamhet med skattemedel? Jag tror att gemene man vill ha kvar mångfalden av tv-kanaler. Alternativet skulle i så fall vara att vi hade en tv-licens för de kanalerna också, om man ska gå medborgarna till mötes.

Anf. 142 HELENE PETERSSON i Stockaryd (s) replik:
Herr talman! Jag börjar med det sista. Undersökningar har visat att svenska folket är mer villigt att betala, och betala direkt, för sina tv-kanaler i dag. Det har också visat sig i annonskostnader kontra betalkanaler. Svenska folket ger ganska rejält med pengar för att få den här mångfalden. Jag tror nog att man är villig, men jag tror att man också är villig att betala själv i stället för via annonser.
Anna Bergkvist repeterade att vi kommer i ett bättre förhandlingsläge och i en bättre position när det gäller reklam riktad till barn eller alkoholreklam. Jag kan inte förstå varför vi skulle komma i en bättre position om vi närmar oss taket när det gäller detta. Det finns ju tvärtom större utrymme att använda mer tid till de här reklaminslagen. TV 3 har ju, eftersom de sänder från England, möjlighet att ha alkoholreklam i sin tv-sändning. De utnyttjar det också.
Allmänintresset måste väga tungt, anser vi. Här är så tydliga signaler överallt. Man vill ha en begränsning av det. Vi har haft domstolsförfarande där upphovsrätten har kränkts. Vilgot Sjöman vann i denna process för att han blivit kränkt i sin upphovsrätt.
Jag ser det som en konkurrensfördel att man kan jobba på annat sätt och minska reklamutbudet i tv. Jag tror att man faktiskt lockar tv-tittare till de kanaler som inte har så mycket reklam.

Anf. 143 ANNA BERGKVIST (m) replik:
Herr talman! Jag tror att detta är det viktiga. Vi måste lägga makten hos dem som har förmåga att byta tv-kanal. Jag gillar att ha mångfald. Jag gillar att man kan betala via licens där man inte har någon reklam över huvud taget. TV 1000 och andra kanaler finansieras genom att man betalar en avgift varje månad. Vi har också reklamfinansierade kanaler.
Tittaren kan själv välja. Vilken kanal ska jag titta på? Ska jag köpa det här paketet, där jag får de kanaler där jag slipper se reklam över huvud taget eftersom de inte har några avbrott? Ska jag nöja mig med det paket som erbjuds från staten där jag betalar via tv-licensen? Ska jag välja att titta på de andra kanalerna där jag kanske får zappa med fjärrkontrollen när reklamen kommer mellan programmen? Jag kan också välja att inte titta över huvud taget.
Valfriheten och makten måste ligga hos tittarna. Det tycker jag är det viktigaste. Vi ska se till att det erbjuds en mångfald, inte en enfald.
Du nämnde att jag sade att vi får en bättre position. Det som jag kanske är mest rädd för är att om vi inte har konkurrensneutrala regler i Sverige finns risken att ännu fler programföretag väljer att flytta utomlands. Då har vi reklamen i alla fall. Vi stannar inte vid det spektrum som vi har i dag. Det finns i en framtid kanske fler kanaler som kan starta. De kanske förlägger sin verksamhet utomlands i stället.
Det finns också en möjlighet att om vi har konkurrensneutral lagstiftning i Sverige kan de som har valt att sända från ett annat land kanske välja att flytta hem och sända från Sverige i stället.
När vi diskuterar EU är det viktigt att visa på en kompromissvilja. Man är villig att ge och ta men argumenterar ändå bra för sin sak.

Anf. 144 MARIANNE BERG (v) replik:
Herr talman! Via Anna tog alliansen upp vad som är framställt i propositionen och vad vi har motionerat om från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Jag har en fråga till Anna: Varför inte invänta tv-direktivet? Varför snabba på hela processen så som man gör?
Med det vi har i dag kan vi arbeta åt andra hållet och försöka minska reklamtiden, inte utöka den. Varför arbetar man inte åt det hållet i stället, utan fortsätter att vilja utöka den?

Anf. 145 ANNA BERGKVIST (m) replik:
Herr talman! Vad jag förstår har man gjort den bedömningen att med de förändringar i tv-direktivet som vi nu står inför sker det inga förändringar som påverkar detta. Därför kan vi besluta enligt den proposition som vi har i dag. Om det uppkommer fler förändringar i EU i framtiden finns det ju ingenting som hindrar att vi går tillbaka och tittar på detta.
Vår poäng är att vi genom att godta den här propositionen och anta de här förändringarna faktiskt ger de svenska företag som väljer att sända från Sverige en konkurrensneutral lagstiftning gentemot de programföretag som väljer att sända från andra länder men riktar sig till svenska företag. Det tycker jag är en viktig poäng eftersom jag är för konkurrensneutralitet.

Anf. 146 MARIANNE BERG (v) replik:
Herr talman! Jag har lyssnat på svaret. Det är bara att förlänga och fördubbla en process.
I ditt anförande sade du att hårdare regler snedvrider konkurrensen. Det är bara ekonomi och ekonomi. Måste man inte också värna om tv-tittarna? Tycker du, Anna, att den reklam som i dag avbryter programmen i tid och otid är något positivt för tv-tittaren?
Kan man på något vis ställa krav? Är det okej att man visar snedvridna bilder av människor, ideal och skönhet, alltså könscementerad reklam, som jag tidigare var inne på, i väldigt stor utsträckning? Tycker du att det är okej, eller har ni några andra tankar om att arbeta vidare med att försöka förbättra reklamen så att den verkligen får ett innehåll och inte bara är ett ytligt budskap och en mall som säger att om man är på ett visst sätt så är man inne, bra, vacker och fin? Har ni på något sätt tänkt arbeta åt det hållet, eller kommer vi att fortsätta att ha denna intetsägande typ av reklam?

Anf. 147 ANNA BERGKVIST (m) replik:
Herr talman! Jag är den första att skriva under att jag gillar reklam ganska mycket. I går satt jag och kollade på tv. Jag har haft problem med vad jag ska ge min pojkvän i julklapp. Jag har inte haft en aning om det. Men det dök upp ett väldigt bra förslag på tv. Jag tänker inte nämna det och avslöja vad han får i julklapp. Men det tycker jag är ett tydligt och bra exempel på att reklam faktiskt kan vara bra och av godo. Det finns mycket reklam som inte på något vis är ytlig och så vidare.
Jag håller i och för sig med Marianne Berg om att vi har en jätteviktig uppgift att arbeta när det gäller viss normsättning i samhället. Men jag tror inte att vi löser detta i KU och med detta betänkande. I övrigt har vi en väldigt viktig roll att spela när det gäller förebilder och att tala om tolerans och så vidare. Det kanske inte är avgörande för huruvida man ska få sända reklam i tio eller tolv minuter. Jag tror inte att det spelar så jättestor roll. Men i övrigt har vi en väldigt viktig roll att spela just på det planet, det håller jag absolut med om. Men jag gillar reklam ganska mycket.

Inga kommentarer: